Visa allt om TMP Teknik i Åtvidaberg Aktiebolag
Visa allt om TMP Teknik i Åtvidaberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 680 1 158 662 1 329 3 144 2 763 1 898 1 597 1 783 1 917
Övrig omsättning 5 - 44 - 1 - - - - 48
Rörelseresultat (EBIT) -162 -239 -130 -204 543 612 161 -218 125 376
Resultat efter finansnetto -140 -207 -94 -153 1 143 658 178 -230 107 438
Årets resultat -7 0 -35 -5 864 371 95 22 85 250
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 677 704 297 346 1 225 1 190 1 252 1 357 1 484
Omsättningstillgångar 2 651 2 640 2 801 3 088 3 457 1 527 921 722 776 875
Tillgångar 3 301 3 317 3 505 3 385 3 803 2 751 2 111 1 974 2 132 2 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 669 2 676 2 676 2 711 2 716 1 853 1 482 1 387 1 364 1 279
Obeskattade reserver 0 133 341 400 547 383 223 177 458 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 631 508 488 275 540 516 406 410 310 585
Skulder och eget kapital 3 301 3 317 3 505 3 385 3 803 2 751 2 111 1 974 2 132 2 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 240 240 380 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 422 805 389 723 1 101 536 437 388 411 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 270 139 254 373 267 236 264 234 206
Utdelning till aktieägare 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 685 1 158 706 1 329 3 145 2 763 1 898 1 597 1 783 1 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 340 579 331 443 1 048 921 949 799 892 959
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 287 540 281 330 495 352 458 519 449 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -135 -212 -103 -155 592 612 240 -138 220 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,28% 74,92% -50,19% -57,73% 13,79% 45,57% 18,85% -10,43% -6,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,21% -6,24% -2,68% -4,52% 30,06% 23,95% 8,76% -9,57% 7,83% 18,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,44% -17,88% -14,20% -11,51% 36,35% 23,85% 9,75% -11,83% 9,37% 23,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,53% 93,78% 89,43% 91,35% 81,68% 79,19% 82,30% 80,53% 80,87% 82,16%
Rörelsekapital/omsättning 297,06% 184,11% 349,40% 211,66% 92,78% 36,59% 27,13% 19,54% 26,14% 15,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,85% 83,80% 83,94% 88,80% 82,02% 77,62% 77,99% 76,72% 79,44% 69,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 420,13% 519,69% 573,98% 1 122,91% 640,19% 295,93% 226,85% 176,10% 250,32% 149,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...