Visa allt om Getinge Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 50 988 54 496 43 693 45 136 39 447 45 003 43 660 16 918 24 442 13 347
Övrig omsättning 658 83 255 63 643 74 462 911 107 77
Rörelseresultat (EBIT) 7 702 6 430 2 363 5 645 7 133 7 658 6 719 2 532 1 359 -75
Resultat efter finansnetto 7 747 6 429 2 360 5 644 7 075 7 629 6 659 2 422 1 292 -192
Årets resultat 5 167 7 561 4 911 3 224 4 244 4 840 4 226 1 116 1 131 38
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 828 5 197 11 885 12 601 10 367 10 853 10 197 11 765 9 432 10 709
Omsättningstillgångar 30 866 27 775 30 185 27 031 23 915 19 978 13 053 11 414 6 934 5 171
Tillgångar 31 694 32 972 42 070 39 632 34 282 30 830 23 251 23 179 16 367 15 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 367 12 683 5 123 12 212 11 588 12 643 7 803 5 577 6 461 5 330
Obeskattade reserver 5 294 4 000 7 443 11 405 9 930 8 334 6 923 5 694 4 714 4 885
Avsättningar (tkr) 0 209 164 119 75 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 109 6 109 7 093 5 343 1 549 2 135 4 112 2 726 3 910
Kortfristiga skulder 21 033 9 971 23 231 8 802 7 347 8 305 6 390 7 796 2 465 1 755
Skulder och eget kapital 31 694 32 972 42 070 39 632 34 282 30 830 23 251 23 179 16 367 15 880
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 674 4 138 3 407 3 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 645 1 416 1 257 1 095
Utdelning till aktieägare 2 000 12 483 0 12 000 2 600 5 300 0 2 000 2 000 0
Omsättning 51 646 54 579 43 948 45 199 40 090 45 077 44 122 17 829 24 549 13 424
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 15 14 13 13 12 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 642 3 893 3 121 3 009 2 818 3 462 3 358 1 410 2 444 1 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 573 628 566 521 528 493 472 477 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 117 8 540 4 652 7 814 9 128 9 532 8 620 4 443 3 284 1 647
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,44% 24,72% -3,20% 14,42% -12,35% 3,08% 158,07% -30,78% 83,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,45% 19,50% 5,62% 14,24% 20,82% 24,84% 28,90% 11,01% 8,50% -0,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,20% 11,80% 5,41% 12,51% 18,10% 17,02% 15,39% 15,08% 5,70% -0,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 22,36% 33,63% 100,00% 100,00% 42,29% -1,35% 47,27% 20,92%
Rörelsekapital/omsättning 19,28% 32,67% 15,92% 40,39% 42,00% 25,94% 15,26% 21,39% 18,28% 25,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,96% 47,93% 25,98% 53,26% 56,40% 62,09% 56,78% 43,22% 61,94% 56,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,18% 277,79% 129,84% 299,72% 323,93% 239,78% 194,23% 142,95% 233,47% 261,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!