Visa allt om All-Tech i Göteborg AB
Visa allt om All-Tech i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 848 3 695 3 721 2 741 3 168 3 447 2 833 3 291 3 487 3 281
Övrig omsättning - - 2 4 - - 1 - - 62
Rörelseresultat (EBIT) 178 182 201 2 137 255 221 323 231 414
Resultat efter finansnetto 179 183 211 16 147 262 221 328 219 416
Årets resultat 137 103 151 67 125 169 120 237 156 225
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 44 8 117 133 50 34 50 23 28
Omsättningstillgångar 2 112 1 938 1 875 1 594 1 630 1 835 1 636 1 737 1 476 1 606
Tillgångar 2 146 1 982 1 882 1 711 1 764 1 885 1 670 1 787 1 499 1 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 523 620 619 701 719 677 684 567 561
Obeskattade reserver 343 341 291 275 346 371 341 287 283 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 294 1 118 971 817 716 795 651 816 649 787
Skulder och eget kapital 2 146 1 982 1 882 1 711 1 764 1 885 1 670 1 787 1 499 1 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 638 698 722 698 720 685 651
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 929 970 172 117 63 51 63 105 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 437 415 381 393 381 371 376 383 348
Utdelning till aktieägare 100 150 200 150 150 143 127 127 120 150
Omsättning 3 848 3 695 3 723 2 745 3 168 3 447 2 834 3 291 3 487 3 343
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 283 1 232 1 240 1 371 1 584 1 724 1 417 1 646 1 744 1 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 462 468 601 611 589 566 582 588 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 193 209 18 156 277 237 339 249 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,14% -0,70% 35,75% -13,48% -8,09% 21,67% -13,92% -5,62% 6,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,34% 9,18% 11,21% 0,94% 8,33% 13,90% 13,23% 18,52% 15,48% 25,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% 4,93% 5,67% 0,58% 4,64% 7,60% 7,80% 10,06% 6,65% 12,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,06% 56,29% 56,79% 60,12% 58,30% 58,83% 64,17% 57,49% 57,18% 59,04%
Rörelsekapital/omsättning 21,26% 22,19% 24,29% 28,35% 28,85% 30,17% 34,77% 27,99% 23,72% 24,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,23% 39,81% 45,00% 48,71% 54,20% 52,65% 55,59% 50,11% 51,42% 46,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,17% 122,81% 141,09% 136,84% 170,53% 184,40% 195,39% 168,63% 184,28% 167,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...