Visa allt om Servicebyrån i Malmö AB
Visa allt om Servicebyrån i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 210 16 587 14 589 11 698 9 798 2 398 1 626 5 103 4 198 3 507
Övrig omsättning 2 823 2 158 1 957 215 - 11 86 34 64 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 182 1 239 322 132 210 54 -158 767 447 188
Resultat efter finansnetto 2 185 1 242 325 138 231 106 -155 779 463 201
Årets resultat 1 677 950 236 101 169 147 47 448 248 144
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0
Anläggningstillgångar 1 379 1 228 1 140 1 168 1 214 770 1 079 1 254 177 63
Omsättningstillgångar 5 373 3 576 3 623 2 579 2 012 943 677 1 219 1 557 1 175
Tillgångar 6 753 4 804 4 763 3 747 3 226 1 713 1 756 2 466 1 735 1 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 284 1 107 982 845 909 906 1 000 1 080 922 674
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 76 287 116 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 45 43 0 0 15 0 5 0 15
Kortfristiga skulder 4 444 3 652 3 738 2 901 2 317 793 680 1 095 697 549
Skulder och eget kapital 6 753 4 804 4 763 3 747 3 226 1 713 1 756 2 466 1 735 1 238
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 527 645 730 460 409 115 169 343 282 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 954 9 232 8 735 5 152 5 106 381 1 000 2 420 2 018 1 807
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 822 3 429 3 248 2 265 1 936 161 384 880 753 689
Utdelning till aktieägare 776 500 300 100 165 165 0 0 290 0
Omsättning 22 033 18 745 16 546 11 913 9 798 2 409 1 712 5 137 4 262 3 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 36 38 25 22 3 7 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 480 461 384 468 445 799 232 319 262 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 373 337 316 345 219 222 230 195 179
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 209 1 239 350 196 244 81 -116 830 506 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,81% 13,70% 24,71% 19,39% 308,59% 47,48% -68,14% 21,56% 19,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,37% 25,87% 6,82% 3,79% 7,16% 6,19% -8,83% 31,59% 26,63% 16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,38% 7,49% 2,23% 1,21% 2,36% 4,42% -9,53% 15,27% 11,01% 5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,89% 87,62% 87,20% 84,06% 90,12% 43,37% 98,83% 100,00% 95,93% 97,06%
Rörelsekapital/omsättning 4,84% -0,46% -0,79% -2,75% -3,11% 6,26% -0,18% 2,43% 20,49% 17,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,82% 23,04% 20,62% 22,55% 28,18% 52,89% 60,14% 52,37% 57,96% 54,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,90% 97,92% 96,92% 88,90% 86,84% 118,92% 99,56% 111,32% 223,39% 214,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...