Visa allt om The Boston Consulting Group Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 165 220 3 960 231 3 725 483 2 869 964 2 252 951 1 830 699 1 731 252 1 526 842 1 528 154 1 318 571
Övrig omsättning 14 604 5 186 3 369 10 842 0 3 895 3 061 0 0 429
Rörelseresultat (EBIT) 375 915 325 618 322 784 191 522 217 287 94 175 228 092 89 441 128 562 125 748
Resultat efter finansnetto 386 514 333 110 330 280 199 114 226 276 104 524 238 816 97 835 139 738 141 396
Årets resultat 294 313 242 475 221 299 139 878 175 264 79 422 175 296 65 237 119 515 95 358
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 014 148 646 121 515 137 795 149 630 120 618 110 904 42 242 43 054 34 499
Omsättningstillgångar 2 862 130 3 057 487 2 371 497 1 858 381 1 801 922 1 380 582 1 319 999 1 117 792 1 013 846 902 171
Tillgångar 3 028 144 3 206 133 2 493 012 1 996 176 1 951 553 1 501 200 1 430 903 1 160 034 1 056 900 936 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 091 561 1 269 962 1 157 965 912 004 822 903 626 198 700 773 628 690 567 565 451 839
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 488 608 484 918 367 987 329 983 210 540 209 174 186 054 78 768 63 790 81 932
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 447 975 1 451 253 967 060 754 189 918 110 665 829 544 077 452 576 425 546 402 899
Skulder och eget kapital 3 028 144 3 206 133 2 493 012 1 996 176 1 951 553 1 501 200 1 430 903 1 160 034 1 056 900 936 670
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 43 744 41 175 43 676 28 698 36 624 33 367 17 860 21 549 22 422 28 107
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 142 121 613
Löner till övriga anställda 1 359 640 1 195 949 1 002 941 891 009 746 581 716 653 622 088 515 773 468 551 428 738
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 32 104 28 931 47 245
Sociala kostnader 260 925 227 255 197 724 169 444 144 978 126 552 115 661 97 349 88 503 104 607
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 179 824 3 965 417 3 728 852 2 880 806 2 252 951 1 834 594 1 734 313 1 526 842 1 528 154 1 319 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 795 676 596 539 511 459 426 417 384 329
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 239 5 858 6 251 5 325 4 409 3 988 4 064 3 661 3 980 4 008
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 466 2 541 2 460 2 290 2 049 2 212 1 981 1 710 1 722 1 829
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 414 297 360 281 347 664 213 362 231 495 110 884 243 474 102 394 141 295 138 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,18% 6,30% 29,81% 27,39% 23,07% 5,74% 13,39% -0,09% 15,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,79% 10,63% 13,58% 10,36% 11,98% 7,49% 17,23% 9,16% 14,05% 16,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,30% 8,60% 9,09% 7,21% 10,38% 6,14% 14,24% 6,96% 9,72% 11,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,95% 40,56% 37,70% 38,47% 39,23% 39,04% 44,82% 43,57% 38,50% 37,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,05% 39,61% 46,45% 45,69% 42,17% 41,71% 48,97% 54,20% 53,70% 48,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,66% 210,68% 245,23% 234,96% 191,92% 203,51% 239,98% 240,17% 232,75% 223,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -4 -5
Resultat efter finansnetto 437 600 153 939 0 55 000 13 500 120 001 65 002 23 75 148 115
Årets resultat 437 600 153 939 0 55 000 13 500 120 001 65 002 18 56 148 041
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 446 246 446 246 446 246 446 246 446 246 446 246 446 246 446 246 446 246 446
Omsättningstillgångar 1 146 1 145 1 146 1 146 1 146 1 145 11 149 11 166 11 173 11 099
Tillgångar 247 591 247 591 247 591 247 591 247 591 247 591 257 594 257 612 257 619 257 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 591 247 591 247 591 247 591 247 591 247 591 257 590 257 588 257 571 257 515
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 24 49 30
Skulder och eget kapital 247 591 247 591 247 591 247 591 247 591 247 591 257 594 257 612 257 619 257 545
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 0 -1 0 0 -4 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,98% 99,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - - - - 222 980,00% 46 525,00% 22 802,04% 36 996,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...