Visa allt om Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag
Visa allt om Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 916 748 1 890 190 1 972 257 1 770 814 1 609 430 1 514 199 1 334 035 1 093 200 1 059 419 981 053
Övrig omsättning 24 153 55 137 6 927 26 344 12 886 4 356 6 436 1 501 7 784 15 204
Rörelseresultat (EBIT) 249 606 316 080 307 120 223 379 129 072 108 865 110 524 74 909 39 440 35 702
Resultat efter finansnetto 247 118 308 223 299 922 194 802 125 074 96 338 94 428 57 003 30 037 16 877
Årets resultat 192 627 240 578 233 272 151 959 71 263 55 868 47 093 31 176 13 855 5 293
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 663 684 591 267 540 526 505 416 430 918 404 075 355 599 283 738 285 154 285 945
Omsättningstillgångar 1 014 080 1 101 708 952 110 836 337 757 782 555 363 563 981 421 059 367 251 378 030
Tillgångar 1 677 764 1 692 975 1 492 636 1 341 753 1 188 700 959 438 919 580 704 797 652 405 663 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 672 183 622 097 506 689 351 431 259 623 211 202 180 674 149 975 127 935 117 769
Minoritetsintressen 64 295 63 295 78 108 50 523 39 806 33 602 30 886 20 636 16 831 11 131
Avsättningar (tkr) 40 206 37 593 36 861 40 264 38 184 26 266 18 969 20 682 22 205 23 380
Långfristiga skulder 64 828 86 442 90 209 87 176 74 645 38 374 46 489 47 861 56 450 55 792
Kortfristiga skulder 836 252 883 548 780 769 812 359 776 442 649 994 642 562 465 643 428 984 455 903
Skulder och eget kapital 1 677 764 1 692 975 1 492 636 1 341 753 1 188 700 959 438 919 580 704 797 652 405 663 975
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 894 12 337 12 011 12 132 9 787 11 616 9 631 8 854 9 498 8 878
Varav tantiem till styrelse & VD 4 729 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 168 824 165 907 163 875 149 352 118 273 107 891 94 810 79 112 83 732 77 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 65 301 63 672 57 639 51 803 41 073 38 254 32 889 27 784 31 089 30 624
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 940 901 1 945 327 1 979 184 1 797 158 1 622 316 1 518 555 1 340 471 1 094 701 1 067 203 996 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 439 463 411 374 355 311 261 232 256 256
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 366 4 082 4 799 4 735 4 534 4 869 5 111 4 712 4 138 3 832
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 542 592 590 499 516 545 515 495 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 070 372 768 377 122 275 211 173 334 148 643 146 802 108 307 72 411 68 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,41% -4,16% 11,38% 10,03% 6,29% 13,51% 22,03% 3,19% 7,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,10% 18,70% 20,61% 16,72% 11,64% 11,53% 12,08% 10,70% 6,11% 5,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,22% 16,75% 15,60% 12,67% 8,59% 7,30% 8,33% 6,90% 3,76% 3,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,28% 58,20% 62,28% 58,33% 51,84% 50,64% 47,28% 50,34% 44,19% 45,24%
Rörelsekapital/omsättning 9,28% 11,54% 8,69% 1,35% -1,16% -6,25% -5,89% -4,08% -5,83% -7,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,06% 36,75% 33,95% 26,19% 21,84% 22,01% 19,65% 21,28% 19,61% 17,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,48% 95,95% 97,67% 73,72% 72,22% 57,09% 57,52% 64,66% 58,70% 53,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 731 013 1 327 134 1 366 476 1 240 255 1 606 092 1 143 006 1 032 260 841 251 781 001 754 528
Övrig omsättning 21 593 52 530 5 220 34 928 20 716 13 324 6 436 1 501 7 673 15 031
Rörelseresultat (EBIT) 186 127 246 734 249 391 153 434 56 210 51 884 51 470 44 208 16 683 17 376
Resultat efter finansnetto 211 701 253 759 235 340 151 871 75 666 58 219 47 812 32 799 8 899 5 632
Årets resultat 160 980 198 563 176 786 111 022 21 145 15 897 37 952 25 292 6 332 5 283
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 602 379 518 593 456 915 438 096 378 926 376 244 341 333 275 829 268 119 260 742
Omsättningstillgångar 625 701 687 076 546 658 471 224 409 468 315 695 305 466 255 846 237 715 277 051
Tillgångar 1 228 080 1 205 669 1 003 573 909 320 788 394 691 939 646 799 531 675 505 834 537 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 111 428 724 320 841 193 517 121 652 125 238 134 072 112 608 94 735 91 701
Obeskattade reserver 171 900 159 500 156 900 151 200 135 100 80 600 38 300 38 300 38 300 38 300
Avsättningar (tkr) 3 106 3 106 3 105 4 067 3 336 3 418 3 283 4 205 5 168 5 523
Långfristiga skulder 46 589 62 203 52 895 41 649 42 239 34 952 42 718 47 861 45 971 55 792
Kortfristiga skulder 538 374 552 136 469 832 518 887 486 067 447 731 428 426 328 701 321 660 346 477
Skulder och eget kapital 1 228 080 1 205 669 1 003 573 909 320 788 394 691 939 646 799 531 675 505 834 537 793
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 303 12 248 12 011 9 505 7 763 9 565 6 938 5 879 6 552 5 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 95 715 96 148 90 946 78 443 76 045 70 842 64 679 53 247 52 706 50 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 43 524 42 473 38 286 31 379 29 457 28 251 24 808 20 916 21 504 21 297
Utdelning till aktieägare 0 121 594 90 680 49 462 39 157 24 731 24 731 16 487 7 419 3 297
Omsättning 1 752 606 1 379 664 1 371 696 1 275 183 1 626 808 1 156 330 1 038 696 842 752 788 674 769 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 240 269 221 204 216 204 183 168 169 170
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 213 4 934 6 183 6 080 7 436 5 603 5 641 5 007 4 621 4 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 590 669 617 539 547 540 498 492 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 124 285 768 289 554 192 509 92 100 83 819 78 726 67 964 39 688 40 516
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,43% -2,88% 10,18% -22,78% 40,51% 10,73% 22,71% 7,71% 3,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,49% 21,67% 24,01% 19,62% 9,93% 10,12% 9,73% 9,26% 3,37% 4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,41% 19,69% 17,64% 14,39% 4,87% 6,13% 6,10% 5,85% 2,18% 3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,14% 50,18% 52,71% 49,01% 54,46% 41,52% 41,54% 43,09% 40,31% 39,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,04% 10,17% 5,62% -3,84% -4,77% -11,55% -11,91% -8,66% -10,75% -9,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,04% 45,88% 44,16% 34,25% 28,80% 26,68% 25,09% 26,49% 24,31% 22,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,74% 100,12% 96,27% 63,69% 63,70% 48,13% 46,85% 55,36% 48,15% 50,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...