Visa allt om Kjell Höglunds Sportservice Aktiebolag
Visa allt om Kjell Höglunds Sportservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 903 235 95 78 1 220 1 350 1 444 1 078 634 1 933
Övrig omsättning - - - 41 - 7 - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 131 -38 -55 -181 145 58 47 118 -352 464
Resultat efter finansnetto 105 -38 -55 -181 145 58 4 113 -355 460
Årets resultat 105 -38 -55 -181 92 20 -36 111 -255 242
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 26 26 30 34 38 43 28 74 120
Omsättningstillgångar 110 49 44 81 264 180 253 292 235 706
Tillgångar 110 75 70 111 298 218 295 320 309 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 -53 -15 40 222 129 119 205 94 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 71 80 10 0 0 18 11 32 56
Kortfristiga skulder 58 56 5 61 76 89 158 104 183 286
Skulder och eget kapital 110 75 70 111 298 218 295 320 309 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 70 260 190 120 8 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 135 80 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 117 50 0 - 69 127 102 60 7 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 50 0 35
Omsättning 903 235 95 119 1 220 1 357 1 444 1 078 640 1 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 903 235 - - 1 220 1 350 1 444 1 078 634 1 933
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 305 139 - - 185 459 378 250 218 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 -38 -51 -177 149 72 69 154 -305 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 284,26% 147,37% 21,79% -93,61% -9,63% -6,51% 33,95% 70,03% -67,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 119,09% -50,67% -78,57% -163,06% 48,66% 26,61% 15,93% 36,88% -113,59% 56,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,51% -16,17% -57,89% -232,05% 11,89% 4,30% 3,25% 10,95% -55,36% 24,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,91% 79,57% 55,79% 1,28% 82,95% 85,85% 79,92% 86,64% 63,09% 76,51%
Rörelsekapital/omsättning 5,76% -2,98% 41,05% 25,64% 15,41% 6,74% 6,58% 17,44% 8,20% 21,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,27% -70,67% -21,43% 36,04% 74,50% 59,17% 40,34% 64,06% 30,42% 55,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,66% 87,50% 880,00% 132,79% 339,47% 191,01% 148,10% 280,77% 19,13% 246,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...