Visa allt om Nokas Teknik AB
Visa allt om Nokas Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 785 39 430 48 449 56 192 59 639 37 994 42 876 27 902 29 942 36 615
Övrig omsättning 1 710 320 5 246 4 197 1 446 - - - - 352
Rörelseresultat (EBIT) 262 -2 048 1 004 501 1 456 1 032 4 779 2 179 2 070 3 156
Resultat efter finansnetto 247 -2 060 -1 443 1 319 2 082 316 4 219 3 012 1 467 2 737
Årets resultat 247 -2 060 -1 494 2 548 1 740 136 2 006 2 825 846 1 963
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 340 1 826 668 60 230 58 962 19 363 107 159 172 369
Omsättningstillgångar 10 402 44 034 22 231 16 186 19 165 11 525 14 401 7 694 7 940 7 991
Tillgångar 12 741 45 860 22 900 76 416 78 127 30 888 14 507 7 852 8 112 8 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 859 38 612 5 672 57 748 4 618 2 878 2 742 3 736 1 710 2 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 237 1 237 1 237 0 730 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 099 8 699 58 476 21 134 993 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 882 7 247 10 129 9 969 13 796 5 639 9 535 4 116 5 672 5 516
Skulder och eget kapital 12 741 45 860 22 900 76 416 78 127 30 888 14 507 7 852 8 112 8 360
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 1 008 1 004 948 1 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 161 11 252 15 815 17 485 15 465 10 203 7 469 6 759 7 140 6 946
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 626 5 219 6 415 7 370 5 976 3 875 3 179 2 870 3 076 3 670
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 000 800 1 950
Omsättning 51 495 39 750 53 695 60 389 61 085 37 994 42 876 27 902 29 942 36 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 33 40 57 40 26 24 23 24 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 509 1 195 1 211 986 1 491 1 461 1 787 1 213 1 248 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 530 574 450 552 556 518 474 482 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 535 -1 781 1 266 620 1 587 1 156 4 851 2 262 2 181 3 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,26% -18,62% -13,78% -5,78% 56,97% -11,39% 53,67% -6,81% -18,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,08% -4,45% 3,12% 4,96% 4,62% 3,46% 32,94% 42,27% 28,14% 37,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,53% -5,18% 1,47% 6,74% 6,05% 2,82% 11,15% 11,90% 7,62% 8,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,17% 61,91% 60,08% 55,96% 52,65% 56,73% 51,70% 61,06% 59,75% 50,08%
Rörelsekapital/omsättning 3,05% 93,30% 24,98% 11,06% 9,00% 15,49% 11,35% 12,82% 7,57% 6,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,29% 84,20% 24,77% 75,57% 7,08% 12,27% 25,19% 47,58% 27,56% 31,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,85% 589,97% 208,71% 153,26% 131,27% 184,00% 137,80% 167,10% 124,75% 126,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...