Visa allt om Fortum Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 1 041 91 0 49 0 0 0 2 284
Rörelseresultat (EBIT) -3 100 -5 817 -3 824 -16 995 -6 467 -3 241 -5 178 -5 261 -5 516 -5 200
Resultat efter finansnetto 3 993 399 6 490 433 -3 787 4 362 846 -6 171 44 292 990 -159 585 1 266 415 2 412 625 3 574 855
Årets resultat 4 045 403 6 648 604 141 866 3 256 958 -5 952 44 323 965 2 277 248 1 421 632 1 365 884 2 717 379
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 253 860 26 253 760 24 113 985 24 153 962 24 272 855 16 102 394 25 794 858 25 794 858 25 794 858 25 794 858
Omsättningstillgångar 14 456 339 17 010 988 12 490 626 19 022 655 16 447 906 28 965 104 3 141 591 3 498 415 3 574 986 4 933 164
Tillgångar 40 710 199 43 264 748 36 604 611 43 176 617 40 720 761 45 067 498 28 936 449 29 293 274 29 369 845 30 728 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 696 800 43 251 397 36 602 793 43 160 928 40 707 177 44 713 128 7 389 164 5 111 916 4 821 174 5 629 571
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 558 439 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 13 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 21 330 377 24 000 000 23 798 367 25 083 233
Kortfristiga skulder 13 399 13 351 1 818 15 689 584 354 370 216 908 181 358 191 865 15 218
Skulder och eget kapital 40 710 199 43 264 748 36 604 611 43 176 617 40 720 761 45 067 498 28 936 449 29 293 274 29 369 845 30 728 022
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 16 000 000 6 600 000 0 6 700 000 4 000 000 0 7 000 000 0 1 000 000 0
Omsättning 0 0 1 041 91 112 49 0 0 0 2 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 100 -5 817 -3 824 -16 995 -6 467 -3 241 -5 178 -5 261 -5 516 -5 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - -0,02% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - -5 509,82% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - 14 685 108,93% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,97% 99,97% 100,00% 99,96% 99,97% 99,21% 25,54% 17,45% 17,82% 18,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107 891,18% 127 413,59% 687 053,14% 121 248,36% 2 816 422,26% 8 173,69% 1 448,35% 1 929,01% 1 863,28% 32 416,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!