Visa allt om Högfeldt Design Aktiebolag
Visa allt om Högfeldt Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 21 716 23 439 22 591 19 972 17 594 13 834 15 279 17 482 21 630 20 965
Övrig omsättning 695 933 72 139 616 - 113 33 99 33
Rörelseresultat (EBIT) 643 830 1 870 813 1 090 -432 -211 -850 1 020 1 656
Resultat efter finansnetto 454 600 1 561 396 694 -660 -370 -1 043 899 1 586
Årets resultat 247 339 907 396 694 -660 -370 -588 725 1 086
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 110 183 230 356 669 738 1 042 930 763
Omsättningstillgångar 10 161 9 625 8 665 7 840 6 615 4 996 5 176 5 726 5 880 5 678
Tillgångar 10 229 9 735 8 848 8 071 6 971 5 664 5 914 6 768 6 811 6 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 812 1 566 2 227 1 320 923 230 890 1 260 1 848 2 623
Obeskattade reserver 194 571 420 0 0 0 0 0 455 581
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 220 940 0 0 736 977 405 68 2 403 850
Kortfristiga skulder 8 003 6 659 6 201 6 751 5 312 4 458 4 620 5 441 2 104 2 388
Skulder och eget kapital 10 229 9 735 8 848 8 071 6 971 5 664 5 914 6 768 6 811 6 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 138 202 431 348 950
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 976 3 869 3 522 3 312 3 177 2 137 2 277 2 616 2 496 1 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 587 1 603 1 456 1 318 1 163 977 1 011 1 314 1 170 1 032
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 500
Omsättning 22 411 24 372 22 663 20 111 18 210 13 834 15 392 17 515 21 729 20 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 11 10 10 10 10 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 974 2 344 2 054 1 997 1 759 1 383 1 528 1 589 2 163 2 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 559 462 457 431 332 364 416 418 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 685 903 1 965 939 1 338 -133 119 -530 1 265 1 771
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,35% 3,75% 13,11% 13,52% 27,18% -9,46% -12,60% -19,18% 3,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,60% 8,66% 21,38% 10,46% 16,08% -7,54% -3,31% -11,97% 15,06% 25,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 3,60% 8,38% 4,23% 6,37% -3,09% -1,28% -4,63% 4,74% 7,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,14% 45,95% 52,75% 51,67% 53,88% 51,06% 49,86% 49,19% 53,15% 53,58%
Rörelsekapital/omsättning 9,94% 12,65% 10,91% 5,45% 7,41% 3,89% 3,64% 1,63% 17,46% 15,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,42% 20,66% 28,87% 16,35% 13,24% 4,06% 15,05% 18,62% 31,94% 47,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,45% 123,70% 124,37% 102,04% 107,57% 93,20% 88,96% 93,49% 249,10% 210,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...