Visa allt om Toréns H Maskin i Östersund AB
Visa allt om Toréns H Maskin i Östersund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 138 3 832 5 900 7 107 5 054 3 489 4 606 5 025 5 205 5 581
Övrig omsättning 809 684 146 - 205 444 180 36 838 629
Rörelseresultat (EBIT) 357 375 633 1 004 380 -741 18 379 1 205 931
Resultat efter finansnetto 31 85 268 651 18 -1 057 1 685 62 260 20
Årets resultat 415 67 406 356 2 26 2 002 45 39 12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 964 13 415 13 006 17 433 12 139 15 090 16 834 17 537 22 331 24 328
Omsättningstillgångar 4 364 4 751 4 819 3 517 4 567 5 951 7 090 4 218 1 514 1 843
Tillgångar 20 328 18 166 17 825 20 950 16 706 21 041 23 924 21 755 23 845 26 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 043 1 628 1 561 1 155 799 797 2 471 468 423 384
Obeskattade reserver 3 934 4 434 5 434 6 988 8 293 10 938 12 104 13 470 11 070 10 870
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 431 8 813 8 102 9 194 5 406 6 921 7 174 5 280 7 975 10 372
Kortfristiga skulder 2 921 3 291 2 728 3 613 2 208 2 385 2 176 2 536 4 377 4 545
Skulder och eget kapital 20 328 18 166 17 825 20 950 16 706 21 041 23 924 21 755 23 845 26 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 550 543 525 235 417 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 173 174 165 123 121 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 947 4 516 6 046 7 107 5 259 3 933 4 786 5 061 6 043 6 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 5 054 3 489 4 606 5 025 5 205 5 581
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 723 717 690 358 538 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 615 4 210 5 630 6 503 3 421 2 643 3 585 4 289 5 089 4 555
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,99% -35,05% -16,98% 40,62% 44,86% -24,25% -8,34% -3,46% -6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,76% 2,06% 3,55% 4,79% 2,27% -3,27% 7,88% 1,75% 5,06% 3,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,65% 9,79% 10,73% 14,13% 7,52% -19,72% 40,92% 7,56% 23,19% 16,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,11%
Rörelsekapital/omsättning 34,87% 38,10% 35,44% -1,35% 46,68% 102,21% 106,69% 33,47% -55,00% -48,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,15% 28,00% 32,54% 31,53% 41,37% 42,10% 47,62% 47,78% 35,20% 31,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,40% 144,36% 176,65% 97,34% 197,87% 240,92% 316,64% 158,44% 30,02% 36,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...