Visa allt om Rivjärnet Bygg & Städ Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Rivjärnet Bygg & Städ Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 965 1 071 1 077 892 952 1 110 872 1 722 1 464 736
Övrig omsättning - 106 - - - 5 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 341 273 113 147 178 57 183 387 2
Resultat efter finansnetto 158 339 272 115 152 178 57 186 389 0
Årets resultat 123 264 211 84 112 131 42 132 278 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 17 33 37 13
Omsättningstillgångar 941 940 767 603 616 740 615 903 680 294
Tillgångar 941 940 767 603 616 740 632 936 717 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 801 638 476 518 531 499 507 475 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 139 129 126 99 209 132 427 239 110
Skulder och eget kapital 941 940 767 603 616 740 632 936 717 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 271 305 315 275 400 305 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 375 359 333 0 0 44 78 170 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 118 113 128 91 108 128 137 155 145 99
Utdelning till aktieägare 100 100 100 50 125 125 100 50 100 0
Omsättning 965 1 177 1 077 892 952 1 115 895 1 722 1 464 736
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 965 1 071 1 077 892 952 555 436 861 1 464 368
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 478 480 374 424 263 135 376 470 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 341 273 113 147 178 551 194 399 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,90% -0,56% 20,74% -6,30% -14,23% 27,29% -49,36% 17,62% 98,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,00% 36,28% 35,85% 19,40% 25,16% 24,32% 9,18% 20,09% 54,39% 0,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,58% 31,84% 25,53% 13,12% 16,28% 16,22% 6,65% 10,92% 26,64% 0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,75% 90,01% 97,96% 93,05% 92,65% 97,30% 98,62% 83,97% 81,15% 91,03%
Rörelsekapital/omsättning 85,49% 74,79% 59,24% 53,48% 54,31% 47,84% 55,39% 27,64% 30,12% 25,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,67% 85,21% 83,18% 78,94% 84,09% 71,76% 78,96% 54,32% 66,45% 64,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 811,21% 676,26% 594,57% 478,57% 622,22% 354,07% 465,91% 211,48% 284,52% 267,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...