Visa allt om Metia Bygg Aktiebolag
Visa allt om Metia Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 285 1 329 1 537 2 354 2 883 2 163 3 275 8 471 5 881 3 781
Övrig omsättning 655 - 380 109 - 40 - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 721 -909 7 -3 -92 -84 -2 482 483 312
Resultat efter finansnetto 693 -973 -27 -16 -104 -99 -3 477 472 299
Årets resultat 693 -973 -27 -16 -104 -92 83 248 321 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 291 1 537 1 765 299 381 424 269 328 602 328
Omsättningstillgångar 898 320 1 759 1 588 1 441 1 339 1 512 1 862 1 859 1 323
Tillgångar 2 189 1 856 3 524 1 887 1 822 1 762 1 781 2 190 2 461 1 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 820 127 1 000 1 027 1 042 1 217 1 179 1 381 1 418 1 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 131 13 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 071 1 375 1 847 0 101 164 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 298 355 677 860 679 382 596 677 1 030 494
Skulder och eget kapital 2 189 1 856 3 524 1 887 1 822 1 762 1 781 2 190 2 461 1 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 360 360 360 360 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 535 548 559 555 3 77 262 310 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 206 342 247 302 247 276 335 368 252
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 130 285 250 60
Omsättning 2 940 1 329 1 917 2 463 2 883 2 203 3 275 8 471 5 907 3 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 143 665 769 1 177 1 442 1 082 1 638 4 236 2 941 1 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 402 451 420 443 333 373 498 531 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 941 -681 235 52 -26 -12 58 650 659 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,93% -13,53% -34,71% -18,35% 33,29% -33,95% -61,34% 44,04% 55,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,94% -48,98% 0,20% -0,11% -4,99% -4,77% -0,11% 22,24% 19,87% 18,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,55% -68,40% 0,46% -0,08% -3,16% -3,88% -0,06% 5,75% 8,31% 8,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,64% 83,37% 80,29% 69,63% 55,43% 57,88% 40,95% 29,48% 36,93% 49,17%
Rörelsekapital/omsättning 26,26% -2,63% 70,40% 30,93% 26,43% 44,24% 27,97% 13,99% 14,10% 21,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,46% 6,84% 28,38% 54,43% 57,19% 69,07% 66,49% 67,37% 58,00% 70,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 301,34% 90,14% 259,82% 184,65% 212,22% 350,52% 253,69% 275,04% 180,49% 267,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...