Visa allt om Safetech Engineering Aktiebolag
Visa allt om Safetech Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 197 15 592 17 021 23 596 25 725 20 532 17 144 21 022 26 677 21 875
Övrig omsättning - - 4 - 1 7 - - 38 58
Rörelseresultat (EBIT) 3 389 2 190 1 370 1 207 1 342 1 326 1 140 1 849 2 595 1 928
Resultat efter finansnetto 3 519 2 202 1 412 1 232 1 369 1 389 1 174 1 862 2 717 2 041
Årets resultat 3 171 1 812 717 752 1 019 862 1 370 1 929 1 468
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 904 1 207 7 23 34 52 1 396 1 356 1 372 1 318
Omsättningstillgångar 7 279 8 009 7 106 9 533 10 108 8 317 7 807 9 396 10 369 7 027
Tillgångar 8 183 9 216 7 113 9 556 10 142 8 369 9 203 10 751 11 741 8 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 299 128 939 843 877 615 1 422 929 922 541
Obeskattade reserver 490 1 014 1 014 654 345 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 190 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 394 5 884 5 160 8 059 8 920 7 754 7 780 9 823 10 819 7 805
Skulder och eget kapital 8 183 9 216 7 113 9 556 10 142 8 369 9 203 10 751 11 741 8 346
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 776 1 094 1 445 1 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 186 3 354 3 396 3 993 4 415 4 861 4 676 4 879 6 060
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 445 785 811 819 866 821 1 304 1 476 1 895
Utdelning till aktieägare 3 175 0 812 716 750 490 1 200 0 0 0
Omsättning 13 197 15 592 17 025 23 596 25 726 20 539 17 144 21 022 26 715 21 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 9 6 5 6 7 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 200 1 732 2 837 4 719 4 288 2 933 2 143 2 628 3 335 2 734
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 958 637 714 859 821 777 836 910 1 010 1 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 389 2 190 1 381 1 218 1 360 1 348 1 157 1 871 2 625 1 961
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,36% -8,40% -27,86% -8,28% 25,29% 19,76% -18,45% -21,20% 21,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,00% 23,90% 19,87% 12,90% 13,50% 16,61% 12,76% 17,32% 23,13% 24,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,67% 14,13% 8,30% 5,23% 5,32% 6,77% 6,85% 8,86% 10,18% 9,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,86% 13,63% 11,43% 6,25% 4,62% 2,74% 0,16% -2,03% -1,69% -3,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,99% 9,97% 24,32% 14,16% 11,15% 7,35% 15,45% 8,64% 7,85% 6,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,66% 136,11% 137,71% 118,29% 113,32% 107,26% 100,35% 95,65% 95,84% 90,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...