Visa allt om Hyltbrings i Tranås AB
Visa allt om Hyltbrings i Tranås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 078 1 072 991 919 1 131 1 214 1 193 1 571 1 596 1 797
Övrig omsättning 95 - 9 - 27 - - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 8 16 -12 24 98 106 129 121 181
Resultat efter finansnetto 47 8 17 -10 30 98 107 131 125 181
Årets resultat 35 1 10 -10 20 72 77 92 86 124
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 71 1 6 12 19 28 19
Omsättningstillgångar 411 350 372 243 355 532 467 446 565 701
Tillgångar 411 350 372 314 357 538 479 465 593 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 197 196 185 216 366 324 287 255 259
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 153 176 129 142 172 154 176 335 458
Skulder och eget kapital 411 350 372 314 357 538 479 465 593 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 500 432 390 421 378 519 679 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 110
Löner till övriga anställda 587 504 2 11 103 26 22 16 29 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 307 361 293 265 289 261 254 308 323 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 20 170 30 40 60 90
Omsättning 1 173 1 072 1 000 919 1 158 1 214 1 193 1 580 1 596 1 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 078 1 072 991 919 566 607 597 524 532 599
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 943 892 822 748 440 390 370 309 360 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 8 16 -9 29 104 112 139 133 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,56% 8,17% 7,83% -18,74% -6,84% 1,76% -24,06% -1,57% -11,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,44% 2,29% 4,57% -3,18% 8,12% 18,40% 22,34% 28,82% 20,91% 25,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,36% 0,75% 1,72% -1,09% 2,56% 8,15% 8,97% 8,53% 7,77% 10,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,52% 18,38% 19,78% 12,40% 18,83% 29,65% 26,24% 17,19% 14,41% 13,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,45% 56,29% 52,69% 58,92% 60,50% 68,03% 67,95% 62,03% 43,49% 36,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,61% 228,76% 211,36% 188,37% 250,00% 309,30% 303,25% 253,41% 168,66% 153,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...