Visa allt om Castellum Öresund AB
Visa allt om Castellum Öresund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 31 0 0 0 0 1 922 0 1 317 1 775 459
Övrig omsättning 2 868 2 534 1 416 425 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 772 -8 202 -8 539 -9 373 -9 130 -5 612 -5 805 -4 684 -3 082 -4 549
Resultat efter finansnetto -21 259 637 236 249 432 256 579 214 007 158 694 112 770 26 189 -11 146 -9 012
Årets resultat -29 209 616 676 234 809 250 739 205 805 155 682 110 411 26 416 -7 559 -7 745
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 994 715 784 803 699 855 676 563 756 941 638 091 493 885 389 242 384 585 377 695
Omsättningstillgångar 3 261 871 1 520 480 839 848 721 048 109 387 38 986 175 578 196 931 756 253 171 396
Tillgångar 5 256 586 2 305 283 1 539 703 1 397 611 866 328 677 077 669 463 586 173 1 140 838 549 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 721 669 1 123 384 677 308 630 099 507 360 246 523 210 739 134 251 87 199 126 607
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 1 249 2 449 3 000 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 862 861 1 052 062 784 826 747 844 0 423 135 395 402 448 945 1 053 639 361 104
Kortfristiga skulder 672 056 128 588 75 120 16 668 358 968 7 419 63 322 2 977 0 61 380
Skulder och eget kapital 5 256 586 2 305 283 1 539 703 1 397 611 866 328 677 077 669 463 586 173 1 140 838 549 091
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 162 2 145 2 186 2 069 1 859 2 019 2 147 2 284 1 218 1 120
Varav tantiem till styrelse & VD 678 620 784 523 492 716 - 1 044 0 0
Löner till övriga anställda 5 217 6 525 6 733 7 020 5 677 6 032 3 451 2 265 2 988 2 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 267 4 315 4 573 3 950 4 064 3 933 2 740 2 192 2 633 2 348
Utdelning till aktieägare 0 730 000 77 000 133 000 0 63 000 107 000 67 000 0 51 000
Omsättning 2 899 2 534 1 416 425 0 1 922 0 1 317 1 775 459
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 13 13 12 12 8 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 - - - - 160 - 220 254 66
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 256 - 1 003 967 999 1 042 1 124 977 841
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 821 -8 202 -6 014 -7 004 -7 126 -4 663 -4 945 -3 836 -2 370 -3 976
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% - -100,00% -25,80% 286,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,13% - - - - 30,75% - 11,07% 1,11% 0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21 290,32% - - - - 10 833,25% - 4 925,44% 711,55% 536,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - 50,62% - 35,61% 59,89% -24,84%
Rörelsekapital/omsättning 8 354 241,94% - - - - 1 642,40% - 14 726,96% 42 605,80% 23 968,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,75% 48,73% 43,99% 45,08% 58,56% 36,41% 31,48% 22,90% 7,64% 23,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 485,36% 1 182,44% 1 118,01% 4 325,94% 30,47% 525,49% 277,28% 6 615,08% - 279,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...