Visa allt om BarKing Aktiebolag
Visa allt om BarKing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 260 3 785 3 636 4 005 4 906 4 880 4 094 4 607 4 160 4 144
Övrig omsättning 615 139 62 139 259 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 231 245 -130 -251 181 98 -57 151 210 282
Resultat efter finansnetto 177 191 -256 -397 35 -15 -155 48 77 135
Årets resultat 177 191 -256 -397 35 65 25 48 77 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 19 29 52 77 78 105 101 140 185
Omsättningstillgångar 1 813 1 711 1 816 1 859 2 265 2 075 1 974 1 943 2 074 1 838
Tillgångar 2 086 1 730 1 845 1 912 2 343 2 153 2 079 2 044 2 214 2 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 297 106 222 619 584 519 494 446 370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 591 443 549 690 865 582 726 808 975 727
Kortfristiga skulder 1 021 991 1 190 999 859 988 834 742 794 927
Skulder och eget kapital 2 086 1 730 1 845 1 912 2 343 2 153 2 079 2 044 2 214 2 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 200 168 206 191
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 641 605 759 823 743 388 473 396 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 257 247 338 337 286 228 226 252 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 875 3 924 3 698 4 144 5 165 4 880 4 094 4 607 4 160 4 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 852 1 262 1 212 1 335 1 635 1 627 1 365 1 536 1 387 1 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 319 329 423 432 349 313 318 310 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 257 262 -107 -226 223 125 -26 191 255 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,55% 4,10% -9,21% -18,37% 0,53% 19,20% -11,14% 10,75% 0,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,07% 14,16% -7,05% -13,13% 7,73% 4,55% -2,74% 7,39% 9,49% 13,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,42% 6,47% -3,58% -6,27% 3,69% 2,01% -1,39% 3,28% 5,05% 6,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,47% 55,72% 54,13% 57,88% 56,46% 55,16% 53,49% 52,92% 60,55% 55,67%
Rörelsekapital/omsättning 18,59% 19,02% 17,22% 21,47% 28,66% 22,27% 27,85% 26,07% 30,77% 21,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,72% 17,17% 5,75% 11,61% 26,42% 27,12% 24,96% 24,17% 20,14% 18,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,91% 25,23% 27,39% 29,93% 90,92% 63,97% 65,35% 61,19% 73,05% 52,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...