Visa allt om WS Produktion AB
Visa allt om WS Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 66 979 141 612 131 565 131 414 157 991 170 780 164 677 153 905 205 869 198 624
Övrig omsättning 2 249 3 250 2 346 2 671 4 566 3 165 2 019 2 003 2 813 2 204
Rörelseresultat (EBIT) -12 218 3 232 -11 180 -5 839 -14 404 6 264 -2 064 1 645 33 619 35 241
Resultat efter finansnetto -13 485 3 259 -17 844 -8 690 -17 643 -12 051 -2 955 302 50 176 64 353
Årets resultat -10 083 8 112 -2 034 -2 474 -15 296 -12 755 4 625 559 38 418 50 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 694 126 652 114 081 125 232 123 392 120 122 113 032 105 832 107 810 109 081
Omsättningstillgångar 21 905 83 327 68 092 52 222 55 705 67 014 77 653 53 547 90 957 78 705
Tillgångar 151 599 209 979 182 173 177 454 179 097 187 136 190 685 159 379 198 767 187 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 762 39 845 31 733 33 767 35 553 50 785 66 427 67 512 68 043 92 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 685 3 864 4 189 13 806 11 589 7 729
Avsättningar (tkr) 9 654 21 596 27 763 27 888 28 235 27 720 25 197 24 906 24 716 23 724
Långfristiga skulder 20 311 15 000 15 000 15 000 15 000 15 239 1 000 3 400 7 800 12 691
Kortfristiga skulder 91 872 133 538 107 677 100 799 98 624 89 528 93 872 49 755 86 619 51 257
Skulder och eget kapital 151 599 209 979 182 173 177 454 179 097 187 136 190 685 159 379 198 767 187 786
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 320 1 270 706 0 1 858 1 398 841 534 660 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 19 476 29 009 29 960 27 426 33 059 28 261 30 102 31 360 30 447 32 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 10 030 13 873 14 127 12 295 15 842 15 509 13 217 13 690 13 380 11 783
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
Omsättning 69 228 144 862 133 911 134 085 162 557 173 945 166 696 155 908 208 682 200 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 90 91 83 83 83 87 94 100 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 098 1 573 1 446 1 583 1 904 2 058 1 893 1 637 2 059 1 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 491 492 479 612 544 508 485 445 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 196 3 232 -7 566 -2 232 -11 212 9 106 259 4 142 35 890 37 086
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,70% 7,64% 0,11% -16,82% -7,49% 3,71% 7,00% -25,24% 3,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,09% 2,87% -7,55% -2,95% -7,67% -4,39% -0,55% 1,22% 26,81% 35,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,30% 4,26% -10,46% -3,99% -8,69% -4,81% -0,64% 1,27% 25,89% 33,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -10,84% 20,91% 12,96% 14,39% 18,61% 23,03% 25,04% 21,45% 28,89% 31,90%
Rörelsekapital/omsättning -104,46% -35,46% -30,09% -36,96% -27,17% -13,18% -9,85% 2,46% 2,11% 13,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,63% 18,98% 17,42% 19,03% 20,54% 28,66% 36,46% 48,74% 38,43% 52,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,01% 55,83% 53,11% 39,35% 39,50% 59,13% 62,91% 69,88% 78,79% 111,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...