Visa allt om Senseair AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 182 323 165 740 131 575 113 125 104 860 116 108
Övrig omsättning 29 921 27 271 19 645 25 106 11 465 1 060
Rörelseresultat (EBIT) 12 826 27 516 11 892 1 645 -6 072 -2 390
Resultat efter finansnetto 12 447 27 178 9 909 -1 690 -6 090 -2 766
Årets resultat 8 325 21 085 8 312 -1 867 -5 882 -2 163
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 018 9 110 7 120 8 447 13 847 13 854
Omsättningstillgångar 114 341 112 412 73 780 57 768 47 980 54 655
Tillgångar 169 359 121 522 80 900 66 215 61 827 68 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 494 69 723 48 129 39 911 40 899 46 988
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 981 5 811 2 232 2 057 1 600 1 823
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 884 45 988 30 539 24 247 19 328 19 698
Skulder och eget kapital 169 359 121 522 80 900 66 215 61 827 68 509
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 337 8 234 1 867 3 046 1 312 928
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 46 353 33 901 43 770 43 388 38 441 34 611
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 21 076 18 771 16 754 17 415 16 653 14 372
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 212 244 193 011 151 220 138 231 116 325 117 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 126 101 94 106 97 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 447 1 641 1 400 1 067 1 081 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 603 664 602 582 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 515 29 776 14 627 4 373 -3 229 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,01% 25,97% 16,31% 7,88% -9,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,63% 22,73% 14,73% 2,50% -9,77% -3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,09% 16,66% 9,06% 1,46% -5,76% -1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,18% 42,08% 37,28% 30,83% 26,84% 36,75%
Rörelsekapital/omsättning 32,61% 40,08% 32,86% 29,63% 27,32% 30,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,24% 57,37% 59,49% 60,27% 66,15% 68,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,33% 205,44% 189,33% 143,65% 135,54% 156,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 235 212 169 651 153 042 123 218 109 798 114 284 109 986 127 129 89 048 89 450
Övrig omsättning 31 315 22 931 27 271 19 645 25 081 975 691 1 417 2 663 2 225
Rörelseresultat (EBIT) -616 6 328 21 230 9 334 1 336 -2 582 -3 324 11 426 11 504 19 000
Resultat efter finansnetto -699 5 925 20 884 7 347 -2 002 -2 961 -3 103 10 947 11 493 17 392
Årets resultat -999 2 324 12 190 4 216 -2 002 -281 -309 7 783 8 106 11 772
Balansräkningar (tkr)
2019-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 464 65 854 10 572 8 589 10 496 16 092 17 323 14 789 7 622 9 141
Omsättningstillgångar 101 559 85 568 99 720 68 921 54 949 52 603 52 955 58 750 55 214 45 172
Tillgångar 182 023 151 422 110 292 77 510 65 445 68 695 70 278 73 539 62 836 54 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 007 92 006 56 396 44 205 39 990 47 004 47 284 47 593 39 810 31 704
Obeskattade reserver 10 404 10 104 7 469 2 386 0 757 3 438 6 232 6 282 5 991
Avsättningar (tkr) 613 1 329 4 168 1 707 2 057 1 656 2 957 2 928 2 000 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 880 0 0 75
Kortfristiga skulder 54 999 47 983 42 259 29 212 23 398 19 278 14 719 16 786 14 744 16 543
Skulder och eget kapital 182 023 151 422 110 292 77 510 65 445 68 695 70 278 73 539 62 836 54 313
Löner & utdelning (tkr)
2019-03
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 909 67 990 6 472 1 867 3 046 928 1 044 736 728 746
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 68 902 41 900 33 647 41 435 41 612 33 548 814 26 380 20 994 19 636
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 912 21 076 18 716 16 572 17 313 14 282 11 595 11 234 8 764 8 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 266 527 192 582 180 313 142 863 134 879 115 259 110 677 128 546 91 711 91 675
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 103 96 88 100 88 73 73 56 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 647 1 594 1 400 1 098 1 299 1 507 1 741 1 590 1 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 272 613 680 620 554 184 525 544 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -616 6 328 23 258 12 059 3 959 219 -427 13 605 13 673 21 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 10,85% 24,20% 12,22% - 3,91% -13,48% 42,76% -0,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,29% 4,23% 19,34% 12,07% 2,06% -3,61% -4,37% 15,56% 18,37% 35,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% 3,77% 13,93% 7,59% 1,22% -2,17% -2,79% 9,00% 12,96% 21,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,55% 37,37% 37,24% 32,56% 27,20% 35,29% 30,49% 34,32% 37,84% 44,20%
Rörelsekapital/omsättning 19,79% 22,15% 37,55% 32,23% 28,74% 29,16% 34,76% 33,01% 45,45% 32,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,19% 65,97% 56,42% 59,43% 61,10% 69,24% 70,89% 70,96% 70,72% 66,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,59% 141,98% 207,51% 194,87% 150,78% 154,15% 201,01% 224,00% 236,86% 153,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...