Visa allt om Baxarna i Norrland Aktiebolag
Visa allt om Baxarna i Norrland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 700 2 500 2 500 2 700 2 400 3 500 2 916 2 655 3 250 3 206
Övrig omsättning - - - - - - 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 -13 18 114 75 49 70 38 18 27
Resultat efter finansnetto 36 -13 18 114 75 50 70 38 17 28
Årets resultat 28 5 14 67 42 36 51 28 12 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Omsättningstillgångar 1 762 2 528 2 521 2 714 2 408 3 540 2 761 2 652 3 312 1 301
Tillgångar 1 762 2 528 2 521 2 714 2 408 3 540 2 761 2 652 3 372 1 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 689 662 657 643 576 534 498 447 418 406
Obeskattade reserver 29 29 47 47 19 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 044 1 838 1 817 2 024 1 813 3 005 2 263 2 205 2 954 955
Skulder och eget kapital 1 762 2 528 2 521 2 714 2 408 3 540 2 761 2 652 3 372 1 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 188 1 794 1 813 1 846 1 619 2 358 1 998 1 797 2 156 2 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 421 628 593 668 578 891 737 670 819 762
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 700 2 500 2 500 2 700 2 400 3 500 2 946 2 655 3 250 3 206
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 8 8 7 9 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 340 357 313 338 343 389 365 332 361 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 357 308 320 326 372 350 317 345 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 -13 18 114 75 49 70 38 18 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,00% 0,00% -7,41% 12,50% -31,43% 20,03% 9,83% -18,31% 1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% -0,51% 0,71% 4,20% 3,11% 1,38% 2,54% 1,43% 0,53% 2,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,12% -0,52% 0,72% 4,22% 3,12% 1,40% 2,40% 1,43% 0,55% 0,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,21% 99,37% 99,14% 99,13% 99,08% 98,57%
Rörelsekapital/omsättning 42,24% 27,60% 28,16% 25,56% 24,79% 15,29% 17,08% 16,84% 11,02% 10,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,39% 27,08% 27,52% 25,04% 24,50% 15,08% 18,04% 16,86% 12,40% 29,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,77% 137,54% 138,75% 134,09% 132,82% 117,80% 122,01% 120,27% 112,12% 136,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...