Visa allt om Gräven AB
Visa allt om Gräven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 721 580 1 782 2 031 2 375 3 802 3 596 4 989 5 266 4 004
Övrig omsättning - - - 10 - 1 10 - 240 50
Rörelseresultat (EBIT) -146 -635 316 317 269 512 -806 301 947 454
Resultat efter finansnetto -163 -664 234 252 217 349 -846 143 769 312
Årets resultat -163 -608 181 194 117 349 -704 187 478 156
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 9 2 046 2 077 2 082 3 433 3 774 4 976 5 546 4 412
Omsättningstillgångar 145 300 871 589 677 776 753 873 999 674
Tillgångar 188 309 2 917 2 667 2 759 4 209 4 527 5 849 6 545 5 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -82 82 690 508 444 1 290 941 1 773 1 706 1 320
Obeskattade reserver 0 0 56 56 56 0 0 159 277 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 188 84 2 058 728 921 1 456 1 731 1 918 2 464 1 857
Kortfristiga skulder 82 145 115 1 376 1 338 1 462 1 855 2 000 2 100 1 791
Skulder och eget kapital 188 309 2 917 2 667 2 759 4 209 4 527 5 849 6 545 5 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 225 434 840 840 720 650 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 209 - 43 39 110 293 631 586 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 85 - 115 166 323 378 455 447 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 57 0 127 120 92
Omsättning 721 580 1 782 2 041 2 375 3 803 3 606 4 989 5 506 4 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 361 290 891 1 016 1 188 1 267 1 199 1 247 1 317 1 001
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 149 1 195 321 429 528 481 460 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -140 -112 564 641 602 1 028 -309 1 123 1 558 990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,31% -67,45% -12,26% -14,48% -37,53% 5,73% -27,92% -5,26% 31,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -77,66% -205,50% 10,83% 12,04% 11,85% 12,31% -16,55% 5,15% 15,71% 9,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,25% -109,48% 17,73% 15,81% 13,77% 13,62% -20,83% 6,03% 19,52% 12,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,17% 98,79% 98,88% 99,16% 99,24% 97,90% 98,83% 96,39% 92,31% 98,93%
Rörelsekapital/omsättning 8,74% 26,72% 42,42% -38,75% -27,83% -18,04% -30,65% -22,59% -20,91% -27,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -43,62% 26,54% 25,15% 20,69% 17,59% 30,65% 20,79% 32,32% 29,11% 27,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,83% 206,90% 757,39% 42,81% 50,60% 53,08% 40,59% 43,65% 47,57% 37,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...