Visa allt om Illustrerad Teknik i Sthlm AB
Visa allt om Illustrerad Teknik i Sthlm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 689 889 1 477 1 352 1 491 1 795 1 804 1 719 2 461 2 819
Övrig omsättning 22 18 - - - 19 - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) -154 -85 368 275 273 524 475 548 635 458
Resultat efter finansnetto -153 -26 368 276 273 527 497 667 505 472
Årets resultat -11 51 233 154 195 287 216 409 201 245
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 942 962 741 583 432 225 104 838 30 198
Omsättningstillgångar 2 038 2 319 2 683 2 598 2 604 2 577 2 364 1 392 1 778 1 563
Tillgångar 2 980 3 280 3 424 3 181 3 035 2 802 2 469 2 230 1 808 1 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 1 482 1 586 1 503 1 499 1 447 1 288 1 199 910 809
Obeskattade reserver 636 793 936 923 898 959 871 714 571 405
Avsättningar (tkr) 865 834 674 509 351 197 100 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 172 227 246 288 198 210 317 327 547
Skulder och eget kapital 2 980 3 280 3 424 3 181 3 035 2 802 2 469 2 230 1 808 1 761
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 390 390 390 325 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 373 420 423 438 47 27 33 93 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 340 352 155 174 277 270 262 317 341
Utdelning till aktieägare 375 150 155 150 149 143 128 127 120 100
Omsättning 711 907 1 477 1 352 1 491 1 814 1 804 1 719 2 482 2 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 345 445 739 676 746 898 902 860 820 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 367 401 401 456 379 366 354 245 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -154 -78 375 282 280 535 483 565 652 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,50% -39,81% 9,25% -9,32% -16,94% -0,50% 4,94% -30,15% -12,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,13% -0,76% 10,75% 8,68% 9,00% 18,81% 20,09% 29,96% 35,18% 26,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,21% -2,81% 24,92% 20,41% 18,31% 29,36% 27,49% 38,86% 25,84% 16,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,19% 95,39% 92,21% 95,19% 95,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 271,99% 241,51% 166,28% 173,96% 155,33% 132,53% 119,40% 62,54% 58,96% 36,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,81% 64,04% 67,64% 69,88% 71,20% 76,87% 78,17% 77,36% 73,07% 62,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 242,68% 1 348,26% 1 181,94% 1 056,10% 904,17% 1 301,52% 1 125,71% 439,12% 543,73% 285,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...