Visa allt om Ekvilibrium Talarförmedling AB
Visa allt om Ekvilibrium Talarförmedling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 20 912 13 503 10 255 6 778 5 783 10 553 6 434 1 871 5 982 7 844
Övrig omsättning - 2 84 - - - - 24 - 96
Rörelseresultat (EBIT) 5 301 184 610 1 443 -1 248 133 1 041 354 127 -53
Resultat efter finansnetto 5 581 469 682 1 481 -1 242 129 1 042 366 -21 -489
Årets resultat 4 338 423 544 1 433 -1 242 68 950 366 -21 -489
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 421 1 627 479 271 5 414 420 22 29 49
Omsättningstillgångar 4 691 1 224 1 657 1 612 570 1 261 1 850 533 552 3 450
Tillgångar 7 113 2 851 2 136 1 883 575 1 674 2 270 555 581 3 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 445 568 657 813 -620 168 1 189 239 -127 -206
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 667 2 283 1 479 1 069 1 195 1 507 1 080 315 708 3 704
Skulder och eget kapital 7 113 2 851 2 136 1 883 575 1 674 2 270 555 581 3 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - 1 554 - - 0 - 38 70 466 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 1 037 197 199 724 29 16 323 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader - 685 556 54 158 369 19 24 250 250
Utdelning till aktieägare 3 293 460 513 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 912 13 505 10 339 6 778 5 783 10 553 6 434 1 895 5 982 7 940
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 228 13 503 10 255 6 778 5 783 10 553 6 434 1 871 1 994 2 615
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 744 2 422 1 757 380 452 1 222 223 148 305 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 301 184 610 1 448 -1 242 139 1 046 361 146 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,87% 31,67% 51,30% 17,21% -45,20% 64,02% 243,88% -68,72% -23,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 78,50% 16,59% 34,46% 78,81% -213,57% 7,95% 45,90% 68,47% 27,71% 0,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,70% 3,50% 7,18% 21,89% -21,23% 1,26% 16,20% 20,31% 2,69% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,75% 99,41% 99,88% 99,90%
Rörelsekapital/omsättning 9,68% -7,84% 1,74% 8,01% -10,81% -2,33% 11,97% 11,65% -2,61% -3,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,49% 19,92% 30,76% 43,18% -107,83% 10,04% 52,38% 43,06% -21,86% -5,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,89% 53,61% 112,04% 150,23% 47,20% 73,86% 155,65% 169,21% 77,97% 93,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...