Visa allt om Henrik Hedlund Bygg & Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Henrik Hedlund Bygg & Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 251 3 563 2 942 6 565 3 992 1 726 2 300 1 865 1 004 1 712
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 467 -615 1 688 782 178 254 260 -56 27
Resultat efter finansnetto 186 467 -615 1 688 782 178 254 260 -55 28
Årets resultat 109 329 -11 968 434 98 141 156 -29 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 200 200 1 140 1 440 0 0 27 93 48
Omsättningstillgångar 1 810 1 196 771 2 211 360 1 081 784 538 66 231
Tillgångar 1 810 1 396 971 3 351 1 800 1 081 784 565 159 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 117 1 008 669 1 930 962 528 430 296 140 169
Obeskattade reserver 265 218 138 742 368 173 128 65 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 170 164 680 469 380 225 165 19 84
Skulder och eget kapital 1 810 1 396 971 3 351 1 800 1 081 784 565 159 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 360 - 310 120 100 250 120 210 0 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 140 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 44 98 38 31 84 38 65 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 251 3 563 2 942 6 565 3 992 1 726 2 300 1 865 1 004 1 712
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 251 3 563 2 942 6 565 3 992 1 726 2 300 1 865 1 004 1 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 196 418 176 133 346 166 290 9 125
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 467 -615 1 738 842 178 281 289 -25 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,31% 21,11% -55,19% 64,45% 131,29% -24,96% 23,32% 85,76% -41,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,28% 33,45% -63,34% 50,37% 43,44% 16,47% 32,40% 46,02% -34,59% 9,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 13,11% -20,90% 25,71% 19,59% 10,31% 11,04% 13,94% -5,48% 1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,05% 23,66% 3,20% 32,61% 28,81% 39,63% 27,00% 39,25% 13,84% 15,36%
Rörelsekapital/omsättning 32,49% 28,80% 20,63% 23,32% -2,73% 40,61% 24,30% 20,00% 4,68% 8,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,13% 84,39% 79,98% 73,91% 68,51% 60,64% 66,88% 60,67% 88,05% 67,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 421,91% 703,53% 470,12% 325,15% 76,76% 284,47% 348,44% 326,06% 347,37% 275,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...