Visa allt om Rikshem Östkalmar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 19 223 20 794 18 479 18 878 17 872 16 556 15 613 20 339 21 448 18 368
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 44 110
Rörelseresultat (EBIT) 8 631 13 739 10 133 12 477 -132 10 028 9 281 10 156 1 548 -3 117
Resultat efter finansnetto 4 868 159 9 221 20 298 -1 094 9 245 8 903 6 938 2 111 -3 460
Årets resultat -342 -10 623 1 128 9 355 1 251 -79 652 11 084 1 073 -1 990
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 772 88 072 87 317 73 840 69 633 79 997 56 590 48 321 135 246 138 994
Omsättningstillgångar 2 923 5 581 6 982 5 811 4 750 5 165 2 093 85 32 778 12 841
Tillgångar 87 695 93 653 94 298 79 651 74 384 85 163 58 682 48 406 168 024 151 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 959 29 301 39 924 38 797 29 441 28 191 28 270 27 618 16 534 16 541
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 680 2 680 2 680 2 680 8 593 7 859
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 927 60 066 50 076 37 004 38 139 50 762 21 388 12 798 127 390 113 343
Kortfristiga skulder 4 809 4 286 4 298 3 850 4 123 3 530 6 344 5 310 15 508 14 092
Skulder och eget kapital 87 695 93 653 94 298 79 651 74 384 85 163 58 682 48 406 168 024 151 835
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 275 377 296
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 85 147 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 223 20 794 18 479 18 878 17 872 16 556 15 613 20 339 21 492 18 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 20 339 10 724 18 368
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 360 262 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 796 14 523 10 821 13 165 333 10 478 9 732 10 653 2 752 -1 853
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,56% 12,53% -2,11% 5,63% 7,95% 6,04% -23,24% -5,17% 16,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,16% 1,41% 10,50% 26,28% -0,17% 11,79% 15,83% 20,98% 3,86% 0,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,65% 6,34% 53,59% 110,87% -0,71% 60,63% 59,51% 49,93% 30,27% 6,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,81% 6,23% 14,52% 10,39% 3,51% 9,88% -27,23% -25,69% 80,52% -6,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,02% 31,29% 42,34% 48,71% 42,39% 35,56% 51,74% 61,37% 13,83% 14,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,78% 130,21% 162,45% 150,94% 115,21% 146,32% 32,99% 1,60% 211,36% 91,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!