Visa allt om Kanozi Arkitekter AB
Visa allt om Kanozi Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 37 638 26 345 19 449 24 695 27 077 26 008 13 173 11 690 21 236 15 105
Övrig omsättning 65 - - - - - - 20 - 136
Rörelseresultat (EBIT) 6 279 2 790 54 2 134 2 810 2 815 96 -1 143 648 1 131
Resultat efter finansnetto 6 275 2 793 42 2 155 2 848 2 808 89 -1 087 641 1 917
Årets resultat 4 853 1 344 7 1 091 2 050 2 006 15 -813 286 1 348
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 602 1 226 132 146 161 176 211 731 593 561
Omsättningstillgångar 11 300 7 525 5 165 5 836 9 181 7 392 3 091 3 052 6 017 4 440
Tillgångar 13 902 8 751 5 296 5 983 9 342 7 568 3 302 3 782 6 611 5 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 687 2 835 1 490 1 983 892 890 889 874 769 482
Obeskattade reserver 1 510 1 510 580 590 0 0 0 0 0 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 024 2 720 502 765 1 870 1 870
Kortfristiga skulder 5 705 4 407 3 226 3 409 4 426 3 957 1 911 2 143 3 972 2 471
Skulder och eget kapital 13 902 8 751 5 296 5 983 9 342 7 568 3 302 3 782 6 611 5 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 502 903 984 1 816 1 704
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 12 227 9 235 7 151 8 806 8 797 5 574 3 592 3 332 5 450 4 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 892 3 656 3 067 3 598 3 330 2 623 1 855 1 808 2 764 2 775
Utdelning till aktieägare 5 500 1 000 0 500 500 0 0 0 0 0
Omsättning 37 703 26 345 19 449 24 695 27 077 26 008 13 173 11 710 21 236 15 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 28 21 22 25 23 13 13 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 214 941 926 1 123 1 083 1 131 1 013 899 1 118 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 486 518 593 509 431 513 504 568 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 778 2 831 69 2 149 2 825 2 830 111 -1 128 663 1 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,87% 35,46% -21,24% -8,80% 4,11% 97,43% 12,69% -44,95% 40,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,17% 32,02% 1,62% 36,02% 30,60% 37,20% 2,94% -28,71% 9,89% 38,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,69% 10,64% 0,44% 8,73% 10,56% 10,82% 0,74% -9,29% 3,08% 12,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,70% 83,38% 100,00% 100,00% 83,20% 77,52% 86,35% 77,72% 80,44% 95,88%
Rörelsekapital/omsättning 14,87% 11,84% 9,97% 9,83% 17,56% 13,21% 8,96% 7,78% 9,63% 13,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,57% 45,86% 36,68% 40,41% 9,55% 11,76% 26,92% 23,11% 11,63% 12,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,07% 170,75% 160,11% 171,19% 207,43% 186,81% 161,75% 142,42% 151,49% 179,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...