Visa allt om Klockestrands Bygg AB
Visa allt om Klockestrands Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 899 4 421 4 228 3 846 3 933 4 474 4 112 4 477 4 520 4 125
Övrig omsättning 232 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 34 36 2 -31 167 48 -2 -41 5
Resultat efter finansnetto 16 31 31 -9 -33 162 48 -2 -39 6
Årets resultat 10 29 23 3 8 93 20 -2 -36 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 6 34 53 64 89 117 17 26 27
Omsättningstillgångar 599 864 738 741 626 832 659 596 533 610
Tillgångar 626 870 772 795 690 921 776 612 559 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 533 504 481 478 470 378 357 359 395
Obeskattade reserver 0 0 7 7 21 66 28 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 19 47 0 20 94 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 337 242 261 191 365 276 254 199 238
Skulder och eget kapital 626 870 772 795 690 921 776 612 559 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 420 450 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 815 750 582 619 666 133 142 126 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 323 287 245 255 261 226 227 202 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 131 4 421 4 228 3 846 3 933 4 474 4 112 4 477 4 520 4 125
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 950 1 474 1 409 1 282 1 311 1 491 1 371 1 492 1 507 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 383 349 279 296 312 264 277 234 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 62 65 44 -6 195 58 8 -31 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,05% 4,56% 9,93% -2,21% -12,09% 8,80% -8,15% -0,95% 9,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,72% 3,91% 4,66% 0,38% -4,49% 18,24% 6,19% -0,33% -6,98% 0,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,90% 0,77% 0,85% 0,08% -0,79% 3,76% 1,17% -0,04% -0,86% 0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,76% 34,65% 33,94% 32,37% 31,27% 33,35% 29,06% 26,31% 22,35% 24,34%
Rörelsekapital/omsättning 27,12% 11,92% 11,73% 12,48% 11,06% 10,44% 9,31% 7,64% 7,39% 9,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,74% 61,26% 65,99% 61,19% 71,52% 56,31% 51,37% 58,33% 64,22% 62,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 713,10% 163,50% 176,45% 168,20% 170,16% 137,53% 123,91% 121,26% 122,61% 137,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...