Visa allt om Farmartjänst Mariestad AB
Visa allt om Farmartjänst Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 206 10 346 11 550 11 650 13 348 14 796 17 855 14 211 17 403 11 396
Övrig omsättning - - - - - 352 306 250 312 301
Rörelseresultat (EBIT) 489 663 823 633 258 -455 597 342 755 542
Resultat efter finansnetto 461 639 792 601 191 -488 564 298 694 465
Årets resultat 336 446 515 315 191 -298 241 205 371 296
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 970 1 544 1 738 1 951 2 165 1 992 2 165 1 624 1 648 1 686
Omsättningstillgångar 3 210 3 104 3 451 3 772 3 760 2 899 5 267 4 175 4 404 2 982
Tillgångar 7 179 4 648 5 189 5 723 5 925 4 891 7 432 5 800 6 052 4 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 621 1 286 840 1 845 1 530 1 339 1 638 1 397 1 192 821
Obeskattade reserver 746 728 668 548 375 375 565 342 345 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 037 1 073 1 139 1 205 1 782 923 998 1 055 1 106 1 203
Kortfristiga skulder 3 776 1 563 2 543 2 126 2 238 2 253 4 232 3 007 3 409 2 484
Skulder och eget kapital 7 179 4 648 5 189 5 723 5 925 4 891 7 432 5 800 6 052 4 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 605 566 489 403 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 421 2 202 2 358 2 366 2 263 1 133 1 687 1 610 3 532 2 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 829 647 694 644 784 609 697 811 1 362 847
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 520 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 206 10 346 11 550 11 650 13 348 15 148 18 161 14 461 17 715 11 697
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 7 7 15 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 441 2 069 2 310 2 330 2 670 2 959 2 551 2 030 1 160 1 425
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 597 625 623 614 471 430 423 356 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 564 857 1 017 828 462 -249 733 420 835 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,98% -10,42% -0,86% -12,72% -9,79% -17,13% 25,64% -18,34% 52,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,83% 14,29% 16,00% 11,24% 4,42% -9,22% 8,03% 6,17% 12,81% 11,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,01% 6,42% 7,19% 5,52% 1,96% -3,05% 3,34% 2,52% 4,45% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,57% 44,26% 40,93% 40,24% 31,18% 19,21% 20,99% 25,02% 37,59% 34,51%
Rörelsekapital/omsättning -4,64% 14,89% 7,86% 14,13% 11,40% 4,37% 5,80% 8,22% 5,72% 4,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,69% 39,88% 26,23% 39,30% 30,49% 33,03% 27,64% 28,33% 23,80% 20,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,05% 157,45% 135,55% 177,28% 167,74% 128,27% 124,13% 138,21% 130,65% 106,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...