Visa allt om Misa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 162 135 168 304 160 442 155 213 125 747 138 115 114 189 102 481 83 324 71 390
Övrig omsättning 247 - 351 963 91 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 757 12 778 13 921 10 698 -4 350 11 001 4 037 3 604 3 289 6 055
Resultat efter finansnetto 9 745 12 809 13 927 10 703 -4 319 11 052 4 059 3 609 3 286 6 084
Årets resultat 0 0 0 5 135 91 3 375 3 596 2 421 1 888 4 031
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 358 78 306 698 1 265 1 857 3 381 1 496 987
Omsättningstillgångar 52 073 45 907 38 393 32 456 24 235 32 129 21 889 23 826 22 147 19 521
Tillgångar 52 350 46 265 38 471 32 762 24 933 33 394 23 746 27 207 23 643 20 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 871 26 871 20 871 16 370 11 235 11 144 7 769 7 659 7 515 8 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 110 5 369 6 271 6 168 5 536
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 479 19 394 17 600 16 391 13 698 16 140 10 608 13 277 9 960 6 805
Skulder och eget kapital 52 350 46 265 38 471 32 762 24 933 33 394 23 746 27 207 23 643 20 508
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 215 1 213 1 044 1 691 2 221 2 116 1 924 1 841 1 780 1 796
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 71 393 73 825 70 697 73 802 65 130 58 084 49 369 44 778 36 720 30 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 30 519 31 671 31 581 32 023 27 639 25 349 22 255 18 664 15 729 13 262
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 2 000 2 142
Omsättning 162 382 168 304 160 793 156 176 125 838 138 115 114 189 102 481 83 324 71 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 194 191 196 225 178 156 138 115 108
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 862 868 840 792 559 776 732 743 725 661
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 562 554 570 432 481 471 473 472 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 844 12 857 14 149 11 091 -3 749 11 767 4 737 4 551 3 849 6 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,67% 4,90% 3,37% 23,43% -8,95% 20,95% 11,42% 22,99% 16,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,64% 27,69% 36,20% 32,68% -17,30% 33,10% 17,09% 13,26% 13,91% 29,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,02% 7,61% 8,68% 6,90% -3,43% 8,00% 3,55% 3,52% 3,95% 8,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,17% 28,50% 29,00% 30,00% 31,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,25% 15,75% 12,96% 10,35% 8,38% 11,58% 9,88% 10,29% 14,63% 17,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,06% 58,08% 54,25% 49,97% 45,06% 47,64% 49,38% 45,14% 51,01% 59,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,65% 236,71% 218,14% 198,01% 176,92% 199,06% 206,34% 179,45% 222,36% 286,86%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...