Visa allt om Misa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 157 697 142 484 130 230 119 210 162 135 168 304 160 442 155 213 125 747 138 115
Övrig omsättning 1 668 919 1 826 211 247 0 351 963 91 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 188 1 185 6 666 -3 776 9 757 12 778 13 921 10 698 -4 350 11 001
Resultat efter finansnetto 4 193 1 181 6 661 -3 797 9 745 12 809 13 927 10 703 -4 319 11 052
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 5 135 91 3 375
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 341 1 437 278 214 277 358 78 306 698 1 265
Omsättningstillgångar 39 146 42 543 42 312 40 818 52 073 45 907 38 393 32 456 24 235 32 129
Tillgångar 40 487 43 980 42 590 41 032 52 350 46 265 38 471 32 762 24 933 33 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 871 29 871 29 871 29 871 29 871 26 871 20 871 16 370 11 235 11 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 616 14 109 12 719 11 161 22 479 19 394 17 600 16 391 13 698 16 140
Skulder och eget kapital 40 487 43 980 42 590 41 032 52 350 46 265 38 471 32 762 24 933 33 394
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 340 96 42 614 1 215 1 213 1 044 1 691 2 221 2 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 63 471 61 640 57 165 55 171 71 393 73 825 70 697 73 802 65 130 58 084
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 537 24 971 22 878 23 286 30 519 31 671 31 581 32 023 27 639 25 349
Utdelning till aktieägare 0 12 000 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0
Omsättning 159 365 143 403 132 056 119 421 162 382 168 304 160 793 156 176 125 838 138 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 150 140 140 133 188 194 191 196 225 178
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 051 1 018 930 896 862 868 840 792 559 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 651 612 601 567 562 554 570 432 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 678 1 623 6 781 -3 697 9 844 12 857 14 149 11 091 -3 749 11 767
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,68% 9,41% 9,24% -26,47% -3,67% 4,90% 3,37% 23,43% -8,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,36% 2,69% 15,65% -9,20% 18,64% 27,69% 36,20% 32,68% -17,30% 33,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,66% 0,83% 5,12% -3,17% 6,02% 7,61% 8,68% 6,90% -3,43% 8,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,17%
Rörelsekapital/omsättning 10,48% 19,96% 22,72% 24,88% 18,25% 15,75% 12,96% 10,35% 8,38% 11,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,14% 67,92% 70,14% 72,80% 57,06% 58,08% 54,25% 49,97% 45,06% 47,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,09% 301,53% 332,67% 365,72% 231,65% 236,71% 218,14% 198,01% 176,92% 199,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!