Visa allt om Keolis Sverige AB
Visa allt om Keolis Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 328 428 4 142 178 4 053 787 3 755 549 4 066 004 3 422 847 2 898 699 2 697 658 2 759 497 2 313 256
Övrig omsättning 99 654 81 662 117 032 166 227 200 890 186 106 139 013 172 863 87 458 124 985
Rörelseresultat (EBIT) 138 934 107 558 64 323 30 838 557 -108 220 -21 238 6 807 14 775 -23 810
Resultat efter finansnetto 133 725 100 627 55 220 21 957 -5 676 -105 790 -18 641 13 285 24 673 -18 136
Årets resultat -2 255 94 264 61 462 23 577 -3 640 -103 455 -18 641 13 285 26 014 -17 080
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 564 312 258 319 275 288 807 326 548 400 451 119 598 87 662 88 374 95 257
Omsättningstillgångar 773 319 710 217 628 836 574 662 565 927 483 239 584 767 541 170 501 659 443 455
Tillgångar 1 147 883 1 022 475 948 111 863 469 892 475 883 690 704 365 628 832 590 033 538 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 836 337 091 228 684 167 222 137 900 135 834 107 744 124 002 110 718 71 045
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 612 18 450 18 707 19 690 19 559 6 108 6 108 9 834 6 334 15 744
Långfristiga skulder 0 0 32 320 47 800 62 787 77 059 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 794 435 666 934 668 400 628 757 672 229 664 689 590 513 494 996 472 981 451 923
Skulder och eget kapital 1 147 883 1 022 475 948 111 863 469 892 475 883 690 704 365 628 832 590 033 538 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 955 3 515 2 781 4 145 2 077 - 1 637 1 628 1 468 3 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 674 372 1 683 165 1 649 951 1 532 415 1 644 918 1 454 575 1 231 161 1 168 428 1 120 902 971 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 608 958 621 436 496 608 564 116 597 584 515 553 451 642 429 417 437 429 288 489
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 428 082 4 223 840 4 170 819 3 921 776 4 266 894 3 608 953 3 037 712 2 870 521 2 846 955 2 438 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 985 5 036 5 132 4 821 4 162 4 551 3 853 3 930 3 862 3 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 868 823 790 779 977 752 752 686 715 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 472 442 442 552 441 444 415 413 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 344 195 407 156 420 122 480 85 968 -48 472 9 554 37 552 42 488 3 054
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% 2,18% 7,94% -7,64% 18,79% 18,08% 7,45% -2,24% 19,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,14% 11,42% 7,93% 4,28% 1,49% -11,54% -1,66% 2,69% 4,25% -3,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,22% 2,82% 1,86% 0,98% 0,33% -2,98% -0,40% 0,63% 0,91% -0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,49% 1,04% -0,98% -1,44% -2,61% -5,30% -0,20% 1,71% 1,04% -0,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,17% 32,97% 24,12% 19,37% 15,45% 15,37% 15,30% 19,72% 18,76% 13,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,17% 101,67% 89,09% 86,31% 77,93% 65,74% 93,06% 103,11% 100,09% 92,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...