Visa allt om Alf Ericson i Göteborg Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Alf Ericson i Göteborg Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 40 603 95 256 36 250 44 628 63 466 40 113 48 993 58 032 34 711 22 433
Övrig omsättning 34 49 132 93 45 14 - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 668 2 757 536 -2 731 -1 370 -2 078 3 210 5 180 2 205 2 309
Resultat efter finansnetto 3 488 2 595 374 -3 188 -1 574 -2 139 3 180 5 144 2 239 2 363
Årets resultat 2 152 2 458 374 -2 393 24 -150 1 789 2 910 1 693 1 230
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 048 12 698 13 172 12 441 4 742 3 246 1 050 1 055 1 119 1 090
Omsättningstillgångar 17 590 12 912 9 591 11 674 18 334 20 962 22 104 19 061 14 128 12 524
Tillgångar 27 638 25 610 22 763 24 115 23 076 24 208 23 154 20 117 15 247 13 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 304 7 610 5 152 4 779 7 171 8 198 7 005 6 217 4 106 3 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 795 2 393 4 382 3 718 2 579 2 749
Avsättningar (tkr) 0 0 148 222 289 359 430 453 453 453
Långfristiga skulder 1 950 3 000 267 1 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 386 15 001 17 197 18 116 14 821 13 258 11 338 9 730 8 109 7 400
Skulder och eget kapital 27 638 25 610 22 763 24 115 23 076 24 208 23 154 20 117 15 247 13 614
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 16 328 13 972 16 554 22 314 13 204 13 794 13 420 9 775 8 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 6 190 4 363 5 357 7 232 5 089 4 717 4 244 3 994 3 355
Utdelning till aktieägare 0 2 458 0 0 0 0 1 000 1 000 800 600
Omsättning 40 637 95 305 36 382 44 721 63 511 40 127 48 993 58 032 34 714 22 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 39 39 41 59 38 34 31 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 923 2 442 929 1 088 1 076 1 056 1 441 1 872 1 335 935
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 594 470 534 501 481 544 570 530 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 874 2 971 797 -2 572 -1 298 -1 978 3 319 5 275 2 300 2 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,37% 162,78% -18,77% -29,68% 58,22% -18,13% -15,58% 67,19% 54,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,28% 10,78% 2,36% -11,30% -5,90% -8,53% 13,88% 25,80% 14,89% 17,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,04% 2,90% 1,48% -6,11% -2,14% -5,15% 6,56% 8,94% 6,54% 10,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,29% 68,64% 19,99% 11,96% 14,40% 15,48% 25,03% 22,26% 24,90% 39,48%
Rörelsekapital/omsättning -1,96% -2,19% -20,98% -14,43% 5,54% 19,21% 21,97% 16,08% 17,34% 22,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,43% 29,71% 22,63% 19,82% 33,61% 41,15% 44,20% 44,53% 39,11% 36,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,87% 82,47% 52,51% 61,35% 119,39% 158,11% 181,73% 195,90% 174,23% 169,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...