Visa allt om Samuelssons Fastighetsservice AB
Visa allt om Samuelssons Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 264 11 772 9 578 10 006 8 218 6 437 7 427 5 351 4 652 4 972
Övrig omsättning 178 799 878 849 840 743 759 767 1 023 851
Rörelseresultat (EBIT) 29 983 623 1 282 998 83 131 125 -345 -446
Resultat efter finansnetto -3 963 612 1 267 972 58 127 123 -344 -446
Årets resultat 41 471 426 459 359 38 71 73 37 60
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 995 2 383 525 848 805 872 561 891 1 198 509
Omsättningstillgångar 4 147 4 275 2 932 3 101 2 448 1 515 2 107 1 638 1 022 955
Tillgångar 6 142 6 658 3 457 3 950 3 253 2 387 2 668 2 529 2 220 1 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 396 2 355 1 884 1 458 999 640 602 531 458 421
Obeskattade reserver 501 458 100 239 168 47 47 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 061 1 302 41 205 294 440 257 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 183 2 543 1 432 2 048 1 792 1 259 1 762 1 981 1 762 1 043
Skulder och eget kapital 6 142 6 658 3 457 3 950 3 253 2 387 2 668 2 529 2 220 1 464
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 61 60 60 36 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 931 3 562 3 210 2 846 2 552 2 788 2 176 2 228 2 482
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 323 1 091 1 058 894 880 956 828 879 929
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 442 12 571 10 456 10 855 9 058 7 180 8 186 6 118 5 675 5 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 13 13 11 11 10 9 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 662 841 737 770 747 585 743 595 423 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 217 377 360 332 347 323 386 342 287 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 648 1 464 936 1 624 1 300 378 321 221 -249 -238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,30% 22,91% -4,28% 21,76% 27,67% -13,33% 38,80% 15,03% -6,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,47% 14,76% 18,02% 32,56% 30,80% 3,56% 4,91% 4,94% -15,50% -30,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% 8,35% 6,50% 12,85% 12,19% 1,32% 1,76% 2,34% -7,39% -8,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,20% 14,71% 15,66% 10,52% 7,98% 3,98% 4,65% -6,41% -15,91% -1,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,37% 40,74% 56,75% 41,63% 34,52% 28,26% 23,86% 21,49% 20,63% 28,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,97% 168,11% 204,75% 151,42% 136,61% 120,33% 119,58% 82,69% 58,00% 91,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...