Visa allt om Glenn o Claes Livs Aktiebolag
Visa allt om Glenn o Claes Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 862 20 060 20 102 20 624 21 016 21 200 20 766 21 338 22 553 22 565
Övrig omsättning 741 599 456 447 464 491 320 239 324 187
Rörelseresultat (EBIT) 15 69 -230 124 298 53 -125 -385 280 406
Resultat efter finansnetto -1 28 -265 85 225 -20 -200 -432 261 389
Årets resultat -1 28 -184 0 224 -20 -200 -73 77 265
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 349 438 416 494 536 662 814 896 641
Omsättningstillgångar 120 1 390 1 467 1 782 1 526 1 523 1 507 1 422 1 643 1 673
Tillgångar 147 1 738 1 905 2 198 2 020 2 059 2 169 2 235 2 539 2 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 46 19 202 202 -21 -1 199 472 495
Obeskattade reserver 0 0 0 81 0 0 0 0 359 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 1 693 1 887 1 914 1 818 2 081 2 170 2 037 1 709 1 603
Skulder och eget kapital 147 1 738 1 905 2 198 2 020 2 059 2 169 2 235 2 539 2 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 176 199 225 240 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 614 2 202 2 259 2 206 2 183 1 898 1 785 1 695 1 690 1 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 681 832 832 753 771 756 711 728 795 796
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100
Omsättning 15 603 20 659 20 558 21 071 21 480 21 691 21 086 21 577 22 877 22 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 477 3 343 2 872 2 946 3 002 3 029 2 967 3 048 3 759 3 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 517 451 432 432 413 395 393 468 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 182 -101 257 435 193 27 -232 408 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,91% -0,21% -2,53% -1,87% -0,87% 2,09% -2,68% -5,39% -0,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,73% 4,37% -11,71% 5,87% 15,00% 2,82% -5,58% -17,09% 11,26% 18,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,20% 0,38% -1,11% 0,63% 1,44% 0,27% -0,58% -1,79% 1,27% 1,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,70% 26,40% 25,67% 25,82% 25,45% 23,84% 24,75% 23,91% 24,47% 24,48%
Rörelsekapital/omsättning 0,12% -1,51% -2,09% -0,64% -1,39% -2,63% -3,19% -2,88% -0,29% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,61% 2,65% 1,00% 11,91% 10,00% -1,02% -0,05% 8,90% 28,77% 28,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,65% 33,37% 31,00% 45,87% 31,19% 25,04% 24,47% 24,55% 42,54% 47,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...