Visa allt om SI-Study International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 680 6 623 4 592 11 457 10 251 11 235 13 408 17 638 20 827 19 810
Övrig omsättning - - 19 64 5 110 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 757 401 24 172 5 434 115 -746 -1 628 -1 052 -1 189
Resultat efter finansnetto 849 383 4 220 6 426 133 -700 -1 566 -776 -1 048
Årets resultat 397 197 4 220 6 426 133 -700 -1 566 -776 -1 004
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 98 138 827 5 143 3 713 3 728 3 752 2 638 1 928
Omsättningstillgångar 4 226 3 214 3 054 368 4 438 4 238 4 819 6 470 8 126 9 646
Tillgångar 4 285 3 313 3 191 1 195 9 581 7 952 8 547 10 221 10 764 11 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 541 344 340 8 113 1 688 2 055 3 555 5 371 6 647
Obeskattade reserver 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 4 670 4 670 4 670 3 223 2 201
Långfristiga skulder 0 537 485 654 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 171 2 235 2 363 200 1 468 1 594 1 822 1 996 2 169 2 725
Skulder och eget kapital 4 285 3 313 3 191 1 195 9 581 7 952 8 547 10 221 10 764 11 574
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 478 482 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 924 1 967 1 532 1 811 1 906 1 467 1 570 1 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 274 565 524 579 1 002 1 001 1 074 1 381
Utdelning till aktieägare 11 0 0 0 7 993 0 500 800 250 500
Omsättning 7 680 6 623 4 611 11 521 15 361 11 235 13 408 17 638 20 827 19 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 4 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 920 1 656 1 531 2 864 2 050 1 873 2 235 2 940 3 471 3 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 432 412 634 412 398 485 734 696 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 796 440 63 209 5 444 129 -722 -1 540 -946 -1 084
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,96% 44,23% -59,92% - -8,76% -16,21% -23,98% -15,31% 5,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,98% 12,10% 0,81% 19,33% 67,49% 2,11% -7,80% -15,14% -7,09% -7,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,15% 6,05% 0,57% 2,02% 63,08% 1,50% -4,97% -8,77% -3,66% -4,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 51,73% 52,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,74% 14,78% 15,05% 1,47% 28,97% 23,53% 22,35% 25,37% 28,60% 34,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,08% 16,33% 10,78% 28,45% 84,68% 21,23% 24,04% 34,78% 49,90% 57,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,27% 143,80% 129,24% 184,00% 302,32% 265,87% 264,49% 324,15% 374,64% 353,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...