Visa allt om Ovikens Taxi Aktiebolag
Visa allt om Ovikens Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 232 4 873 4 956 4 533 4 712 5 011 4 454 4 742 4 658 4 359
Övrig omsättning - 50 230 46 84 44 272 53 54 59
Rörelseresultat (EBIT) 1 775 844 1 353 726 659 866 414 844 1 134 745
Resultat efter finansnetto 1 775 829 1 303 722 627 799 255 836 1 028 693
Årets resultat 1 017 615 1 006 425 391 458 184 463 336 221
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 877 3 368 4 167 2 237 2 636 3 265 3 772 3 081 3 534 3 357
Omsättningstillgångar 2 361 1 205 2 350 2 512 2 225 1 581 926 2 170 1 491 1 471
Tillgångar 5 238 4 573 6 518 4 749 4 861 4 846 4 698 5 251 5 025 4 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 156 739 2 125 1 415 1 212 821 362 2 478 2 115 1 878
Obeskattade reserver 2 598 2 220 2 181 2 182 2 039 1 971 1 799 1 826 1 662 1 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 475 775 1 249 473 822 1 212 1 682 200 486 965
Kortfristiga skulder 1 010 840 962 679 788 843 854 747 762 870
Skulder och eget kapital 5 238 4 573 6 518 4 749 4 861 4 846 4 698 5 251 5 025 4 828
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 786 754 620 605 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 160 - - - -
Löner till övriga anställda 1 441 1 613 1 322 1 441 1 465 752 737 710 633 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 539 683 683 715 755 742 661 208 644 647
Utdelning till aktieägare 903 600 2 002 296 222 0 0 100 100 100
Omsättning 5 232 4 923 5 186 4 579 4 796 5 055 4 726 4 795 4 712 4 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 046 975 991 907 942 1 002 891 948 932 872
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 481 423 442 451 466 450 425 384 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 267 1 425 1 900 1 086 1 128 1 405 1 078 1 391 1 678 1 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,37% -1,67% 9,33% -3,80% -5,97% 12,51% -6,07% 1,80% 6,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,25% 19,02% 20,91% 15,98% 14,34% 19,03% 9,39% 16,66% 22,83% 16,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,29% 17,85% 27,50% 16,74% 14,79% 18,40% 9,90% 18,45% 24,62% 17,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 86,71% 83,79% 86,67% 86,90% 85,20%
Rörelsekapital/omsättning 25,82% 7,49% 28,01% 40,44% 30,50% 14,73% 1,62% 30,01% 15,65% 13,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,76% 54,03% 58,70% 63,66% 55,85% 46,92% 35,93% 72,23% 65,90% 55,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,76% 143,45% 244,28% 369,96% 282,36% 187,54% 108,43% 290,50% 195,67% 169,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...