Visa allt om Ringqvists Tryckeri i Norrköping Aktiebolag
Visa allt om Ringqvists Tryckeri i Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 229 6 548 6 540 7 318 7 025 6 431 6 686 6 566 7 808 7 057
Övrig omsättning - - 123 11 - - - - 7 15
Rörelseresultat (EBIT) 3 151 269 491 257 499 656 445 483 154
Resultat efter finansnetto -54 54 173 383 65 308 456 159 146 -135
Årets resultat 1 2 2 0 7 5 6 0 1 20
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 708 1 761 1 815 1 806 1 825 3 028 3 198 3 313 3 502 3 738
Omsättningstillgångar 1 354 1 437 1 395 1 483 1 330 1 420 1 556 1 248 1 665 1 391
Tillgångar 3 062 3 198 3 210 3 289 3 155 4 448 4 754 4 561 5 168 5 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 269 168 165 166 159 155 148 148 147
Obeskattade reserver 607 667 616 451 75 1 010 717 277 134 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 608 210 362 373 454 560 1 116 1 393 1 521 2 003
Kortfristiga skulder 1 576 2 053 2 065 2 299 2 460 2 719 2 767 2 743 3 365 2 979
Skulder och eget kapital 3 062 3 198 3 210 3 289 3 155 4 448 4 754 4 561 5 168 5 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 228 212 217 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 113 2 204 2 256 2 243 2 044 1 784 1 487 1 429 1 697 1 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 736 735 768 754 714 627 638 597 703 657
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 229 6 548 6 663 7 329 7 025 6 431 6 686 6 566 7 815 7 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 6 6 6 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 038 1 091 934 1 045 1 171 1 072 1 114 938 976 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 497 438 435 468 417 410 334 342 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 205 324 535 477 639 831 662 701 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,87% 0,12% -10,63% 4,17% 9,24% -3,81% 1,83% -15,91% 10,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,10% 4,72% 8,38% 14,93% 8,15% 11,22% 13,80% 9,78% 9,35% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,05% 2,31% 4,11% 6,71% 3,66% 7,76% 9,81% 6,79% 6,19% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,70% 70,17% 71,65% 66,45% 63,50% 65,60% 64,84% 62,23% 58,68% 58,79%
Rörelsekapital/omsättning -3,56% -9,41% -10,24% -11,15% -16,09% -20,20% -18,11% -22,77% -21,77% -22,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,28% 24,68% 20,20% 15,12% 7,01% 20,31% 14,38% 7,62% 4,73% 2,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,25% 49,54% 46,97% 45,54% 35,93% 32,70% 37,01% 29,75% 35,60% 32,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...