Visa allt om Elgiganten Aktiebolag
Visa allt om Elgiganten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 11 878 740 10 759 575 9 886 835 9 101 912 8 511 593 7 821 579 6 994 621 5 791 778 4 992 632 4 193 395
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 200 288 133 208 117 873 88 320 107 472 44 501 -115 117 -304 170 -303 187 -243 499
Resultat efter finansnetto 188 488 96 861 112 157 98 428 121 293 52 640 -104 498 -312 100 -302 834 -247 721
Årets resultat 81 495 111 368 -13 639 75 443 73 073 53 845 -56 681 -223 550 -224 325 -170 484
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 567 239 427 216 921 186 251 195 275 176 658 208 708 216 129 219 530 159 191
Omsättningstillgångar 1 483 248 1 754 885 1 629 013 1 321 945 1 152 586 839 999 830 605 1 324 246 760 548 736 232
Tillgångar 1 698 815 1 994 312 1 845 934 1 508 196 1 347 861 1 016 657 1 039 313 1 540 375 980 078 895 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 240 632 171 458 366 472 005 396 562 226 924 160 110 204 320 82 908 83 280
Obeskattade reserver 199 480 153 644 124 453 111 016 91 667 63 166 88 173 120 000 134 508 134 502
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 255 095 1 208 497 1 263 115 925 175 859 632 726 567 791 030 1 216 055 762 662 677 641
Skulder och eget kapital 1 698 815 1 994 312 1 845 934 1 508 196 1 347 861 1 016 657 1 039 313 1 540 375 980 078 895 423
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 3 694 4 068 2 746 7 684 1 692 1 692 4 696 1 635 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 1 426 2 090 - 5 396 - - - - - -
Löner till övriga anställda 759 868 758 153 672 994 604 574 552 374 509 205 479 512 426 822 329 970 318 529
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 294 415 289 750 242 959 194 628 177 090 162 748 144 577 113 792 105 432 95 852
Utdelning till aktieägare 0 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 878 740 10 759 575 9 886 835 9 101 912 8 511 593 7 821 579 6 994 621 5 791 778 4 992 632 4 193 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 554 1 463 1 476 1 351 1 294 1 126 1 208 1 227 1 103 1 019
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 644 7 354 6 698 6 737 6 578 6 946 5 790 4 720 4 526 4 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 681 719 622 597 565 598 521 442 395 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 598 205 661 185 346 158 764 179 846 120 458 -40 859 -229 782 -240 678 -194 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,40% 8,83% 8,62% 6,94% 8,82% 11,82% 20,77% 16,01% 19,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,81% 6,69% 6,39% 6,64% 9,13% 5,35% -8,79% -19,91% -30,43% -26,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 1,24% 1,19% 1,10% 1,45% 0,70% -1,31% -5,29% -5,97% -5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,06% 19,02% 18,78% 19,01% 19,39% 19,18% 19,11% 15,04% 15,39% 17,04%
Rörelsekapital/omsättning 1,92% 5,08% 3,70% 4,36% 3,44% 1,45% 0,57% 1,87% -0,04% 1,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,54% 37,71% 30,09% 37,04% 34,73% 26,90% 21,66% 19,01% 18,57% 20,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,17% 79,29% 67,24% 67,75% 63,40% 33,34% 31,33% 59,95% 22,01% 24,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...