Visa allt om Peter Strömbergs Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Peter Strömbergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 412 3 387 3 314 3 731 3 678 3 437 3 222 3 079 2 985 2 951
Övrig omsättning 22 112 112 - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 761 764 772 827 679 793 642 534 558 566
Resultat efter finansnetto 776 809 813 882 710 722 580 503 520 567
Årets resultat 768 750 658 524 409 360 330 255 255 301
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 347 355 448 137
Omsättningstillgångar 1 995 2 270 2 684 2 770 2 511 2 306 1 472 1 222 1 155 1 002
Tillgångar 1 995 2 270 2 684 2 770 2 512 2 309 1 819 1 577 1 603 1 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 891 873 783 710 536 487 477 397 392 438
Obeskattade reserver 730 945 1 090 1 135 1 000 860 664 565 442 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 374 451 810 924 976 962 677 614 769 401
Skulder och eget kapital 1 995 2 270 2 684 2 770 2 512 2 309 1 819 1 577 1 603 1 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 800 815 584 757 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - 225 - 250 - - 250 300 0
Löner till övriga anställda 1 251 1 311 1 187 1 123 949 441 330 526 418 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 301 328 356 380 405 470 552 533 546
Utdelning till aktieägare 768 750 660 585 350 360 350 250 250 300
Omsättning 3 434 3 499 3 426 3 731 3 678 3 437 3 222 3 079 2 985 2 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 706 1 694 1 657 1 866 1 839 1 719 1 611 1 026 1 493 984
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 768 813 781 759 784 799 817 564 869 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 761 764 772 828 682 800 650 546 597 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,74% 2,20% -11,18% 1,44% 7,01% 6,67% 4,64% 3,15% 1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,10% 37,93% 30,55% 34,15% 28,30% 34,69% 37,38% 35,70% 36,24% 51,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,86% 25,42% 24,74% 25,36% 19,33% 23,31% 21,10% 18,29% 19,46% 19,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,51% 53,71% 56,55% 49,48% 41,73% 39,10% 24,67% 19,75% 12,93% 20,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,20% 70,93% 60,85% 55,83% 50,68% 48,54% 53,13% 50,97% 44,31% 57,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 533,42% 503,33% 331,36% 299,78% 257,27% 239,71% 217,43% 199,02% 150,20% 249,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...