Visa allt om Perfekta Industrier Aktiebolag
Visa allt om Perfekta Industrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 98 658 97 691 88 533 90 215 91 191 92 393 70 213 39 788 71 256 69 992
Övrig omsättning 437 268 76 155 786 889 1 324 1 946 112 602
Rörelseresultat (EBIT) 1 475 1 151 1 766 3 104 4 276 4 244 1 508 -150 1 258 2 897
Resultat efter finansnetto 558 119 692 1 664 2 099 -672 -164 -1 738 -539 1 194
Årets resultat 290 32 30 985 1 026 -4 224 647 -1 738 1 860
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 232 16 346 9 983 10 653 12 436 14 292 16 129 12 935 13 898 14 254
Omsättningstillgångar 23 404 22 807 19 656 19 034 23 606 30 898 30 479 22 422 23 487 21 673
Tillgångar 38 636 39 153 29 639 29 687 36 041 45 191 46 608 35 357 37 385 35 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 759 1 469 1 437 1 407 3 380 3 268 5 649 2 731 1 969 1 967
Obeskattade reserver 5 900 5 725 5 650 5 000 4 600 3 900 0 0 0 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 947 8 503 3 150 4 299 12 595 19 280 21 049 22 932 17 761 18 168
Kortfristiga skulder 27 030 23 456 19 401 18 981 15 467 18 743 19 910 9 695 17 655 15 591
Skulder och eget kapital 38 636 39 153 29 639 29 687 36 041 45 191 46 608 35 357 37 385 35 927
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 17 459 15 874 15 947 15 392 15 847 11 398 7 341 12 259 12 093
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 760 4 911 4 988 4 764 4 933 3 728 2 679 4 286 4 984
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 99 095 97 959 88 609 90 370 91 977 93 282 71 537 41 734 71 368 70 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 50 48 48 47 49 46 26 47 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 013 1 954 1 844 1 879 1 940 1 886 1 526 1 530 1 516 1 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 484 433 436 429 424 329 385 352 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 734 3 647 3 600 5 144 6 413 6 355 4 320 2 367 3 855 5 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,99% 10,34% -1,86% -1,07% -1,30% 31,59% 76,47% -44,16% 1,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,84% 2,96% 6,09% 10,90% 12,30% 4,97% 3,24% -0,42% 3,37% 8,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% 1,19% 2,04% 3,59% 4,86% 2,43% 2,15% -0,38% 1,77% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,27% 4,04% 5,30% 6,81% 7,41% 6,42% 4,16% 2,05% 7,07% 7,49%
Rörelsekapital/omsättning -3,68% -0,66% 0,29% 0,06% 8,93% 13,16% 15,05% 31,99% 8,18% 8,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,46% 15,16% 19,72% 17,88% 18,78% 13,59% 12,12% 7,72% 5,27% 5,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,45% 25,77% 26,73% 37,61% 65,34% 73,99% 70,54% 91,29% 39,05% 55,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...