Visa allt om ZEHNDER GROUP NORDIC AB
Visa allt om ZEHNDER GROUP NORDIC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 107 797 104 479 89 529 70 662 56 654 50 322 41 197 46 858 45 675 47 115
Övrig omsättning 9 966 13 - - - 579 682 402 - 12
Rörelseresultat (EBIT) 5 674 13 222 6 393 -3 718 -12 408 -16 501 -20 539 -9 932 -12 458 -10 357
Resultat efter finansnetto 8 303 7 680 6 980 -6 677 -15 102 -17 416 -21 037 -7 855 -14 175 -10 877
Årets resultat 4 706 7 680 2 180 323 2 398 234 -8 537 1 145 825 -10 877
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 530 77 593 85 210 112 012 107 741 45 288 30 576 21 247 16 914 20 287
Omsättningstillgångar 88 573 72 058 53 567 20 553 19 363 47 233 30 814 17 588 28 792 25 446
Tillgångar 170 103 149 652 138 777 132 564 127 104 92 521 61 391 38 835 45 707 45 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 057 25 300 15 817 14 665 13 467 10 748 10 332 17 177 16 317 15 714
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 186 92 210 92 210 92 210 92 210 64 877 40 114 13 329 13 075 18 660
Kortfristiga skulder 48 860 32 141 30 749 25 689 21 427 16 897 10 944 8 330 16 315 11 358
Skulder och eget kapital 170 103 149 652 138 777 132 564 127 104 92 521 61 391 38 835 45 707 45 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 2 647 1 203 1 179 1 085 1 095
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 363 15 939 11 340 10 171 11 336 13 045 10 839 12 750 13 587 9 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 021 4 263 3 463 3 132 2 764 5 701 6 607 5 523 5 442 4 142
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 763 104 492 89 529 70 662 56 654 50 901 41 879 47 260 45 675 47 127
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 17 17 17 28 27 28 29 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 133 4 543 5 266 4 157 3 333 1 797 1 526 1 674 1 575 2 142
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 178 910 894 809 900 819 696 751 716 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 894 32 541 23 295 9 690 -3 198 -9 043 -15 688 -7 520 -10 438 -5 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,18% 16,70% 26,70% 24,73% 12,58% 22,15% -12,08% 2,59% -3,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% 8,84% 7,10% -2,76% -9,46% -17,69% -33,44% -17,91% -29,28% -22,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,21% 12,66% 11,01% -5,18% -21,23% -32,53% -49,83% -14,84% -29,30% -21,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,78% 73,22% 72,77% 71,85% 67,17% 77,12% 67,55% 70,10% 58,51% 55,11%
Rörelsekapital/omsättning 36,84% 38,21% 25,49% -7,27% -3,64% 60,28% 48,23% 19,76% 27,32% 29,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,49% 16,91% 11,40% 11,06% 10,60% 11,62% 16,83% 44,23% 35,70% 34,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,28% 224,19% 174,21% 80,01% 90,37% 249,75% 238,45% 133,71% 134,96% 195,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...