Visa allt om Delos Aktiebolag
Visa allt om Delos Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 697 1 739 1 696 1 693 1 638 1 617 1 864 1 836 1 671 2 073
Övrig omsättning 68 66 66 98 129 115 29 12 12 52
Rörelseresultat (EBIT) 520 474 435 580 502 344 398 376 62 188
Resultat efter finansnetto 493 422 351 502 390 202 281 297 -80 106
Årets resultat 334 278 184 269 205 91 131 161 -13 54
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 734 4 472 4 534 3 652 3 706 3 769 3 742 3 032 2 397 1 597
Omsättningstillgångar 964 761 358 1 077 608 334 326 429 358 410
Tillgångar 5 698 5 233 4 892 4 729 4 314 4 103 4 068 3 462 2 754 2 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 896 1 562 1 284 1 220 951 746 656 524 364 377
Obeskattade reserver 685 622 566 465 326 222 160 76 0 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 783 2 809 2 836 2 863 2 890 2 917 2 964 2 452 2 012 1 292
Kortfristiga skulder 334 238 205 180 148 218 288 410 379 259
Skulder och eget kapital 5 698 5 233 4 892 4 729 4 314 4 103 4 068 3 462 2 754 2 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 269 262 330 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 510 494 400 453 437 370 300 263 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 103 88 84 92 273 279 335 311 352
Utdelning till aktieägare 250 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 765 1 805 1 762 1 791 1 767 1 732 1 893 1 848 1 683 2 125
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 849 580 565 847 819 539 621 918 836 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 210 194 249 277 244 302 450 470 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 589 543 504 649 573 405 436 414 102 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,42% 2,54% 0,18% 3,36% 1,30% -13,25% 1,53% 9,87% -19,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,76% 9,23% 8,95% 12,81% 11,82% 8,41% 9,78% 11,41% 2,32% 9,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,76% 27,77% 25,83% 35,79% 31,14% 21,34% 21,35% 21,51% 3,83% 9,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,29% 99,71% 100,00% 100,00% 99,82% 99,32% 98,18% 98,20% 96,29% 91,08%
Rörelsekapital/omsättning 37,12% 30,07% 9,02% 52,98% 28,08% 7,17% 2,04% 1,03% -1,26% 7,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,65% 39,12% 35,27% 33,47% 27,61% 22,17% 19,02% 16,75% 13,22% 21,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,04% 305,46% 161,46% 583,33% 392,57% 137,61% 104,51% 93,66% 78,89% 120,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...