Visa allt om Mekonomen Ludvika Aktiebolag
Visa allt om Mekonomen Ludvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 211 10 224 10 038 9 094 9 467 8 670 8 502 8 501 7 296 6 924
Övrig omsättning 53 159 59 57 60 22 20 17 18 21
Rörelseresultat (EBIT) 273 180 263 178 541 221 149 326 11 104
Resultat efter finansnetto 253 167 247 160 522 205 144 320 -4 100
Årets resultat 189 130 175 216 305 171 116 231 50 136
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 176 185 48 72 34 15 4 9 20
Omsättningstillgångar 2 838 2 673 2 442 2 423 2 524 2 210 1 748 1 744 1 606 1 660
Tillgångar 3 031 2 849 2 627 2 472 2 596 2 244 1 763 1 748 1 614 1 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 343 393 512 647 492 320 205 244 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 121 0 4 0 8 68
Avsättningar (tkr) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 492 2 499 2 234 1 959 1 829 1 753 1 438 1 544 1 363 1 402
Skulder och eget kapital 3 031 2 849 2 627 2 472 2 596 2 244 1 763 1 748 1 614 1 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 337 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 365 1 101 1 063 966 1 118 737 1 015 1 086 884
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 504 381 375 318 365 400 399 419 365
Utdelning till aktieägare 320 0 180 300 350 154 0 0 0 0
Omsättning 10 264 10 383 10 097 9 151 9 527 8 692 8 522 8 518 7 314 6 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 553 2 556 2 510 2 274 3 156 2 168 2 126 2 125 1 824 2 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 480 382 369 437 380 373 357 381 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 306 210 285 202 560 228 151 331 22 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,13% 1,85% 10,38% -3,94% 9,19% 1,98% 0,01% 16,52% 5,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,07% 6,35% 10,05% 7,20% 20,84% 9,85% 8,45% 18,71% 0,74% 6,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 1,77% 2,63% 1,96% 5,71% 2,55% 1,75% 3,85% 0,16% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,62% 31,29% 29,80% 30,02% 30,13% 31,96% 31,20% 31,61% 32,61% 32,76%
Rörelsekapital/omsättning 3,39% 1,70% 2,07% 5,10% 7,34% 5,27% 3,65% 2,35% 3,33% 3,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,55% 12,04% 14,96% 20,71% 28,36% 21,93% 18,32% 11,73% 15,47% 15,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,11% 33,37% 37,42% 32,52% 54,89% 49,91% 38,11% 43,59% 49,23% 57,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...