Visa allt om Smemec Aktiebolag
Visa allt om Smemec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 356 337 867 649 1 693 1 396 1 318 920 1 308 801
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 76 -44 226 349 472 874 564 31 209 350
Resultat efter finansnetto 77 -42 244 371 506 896 567 31 215 352
Årets resultat 211 224 137 213 285 475 313 22 155 253
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 312 1 416 1 520 1 860 365 589 279 293 311 330
Omsättningstillgångar 169 154 361 164 1 788 1 119 880 468 426 387
Tillgångar 1 481 1 570 1 880 2 025 2 153 1 707 1 159 761 737 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 193 1 142 1 075 1 093 1 038 913 838 525 503 578
Obeskattade reserver 135 328 660 596 501 377 142 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 100 146 335 614 417 179 236 234 139
Skulder och eget kapital 1 481 1 570 1 880 2 025 2 153 1 707 1 159 761 737 717
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 84 0 0 262 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 110 100 0 286 57 0 214 469 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 11 10 9 28 20 59 56 120 4
Utdelning till aktieägare 163 160 157 156 158 160 400 0 140 230
Omsättning 356 337 867 649 1 693 1 396 1 318 920 1 308 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 356 337 867 649 1 693 1 396 1 318 920 1 308 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 75 140 123 134 406 187 393 306 753 47
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 82 -38 231 352 475 877 578 49 227 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% -61,13% 33,59% -61,67% 21,28% 5,92% 43,26% -29,66% 63,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,20% -2,68% 13,09% 18,52% 23,50% 52,55% 48,92% 4,20% 29,17% 49,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,63% -12,46% 28,37% 57,78% 29,89% 64,26% 43,02% 3,48% 16,44% 43,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,87% 52,23% 46,83% 84,28% 59,54% 83,81% 80,96% 50,00% 84,94% 59,93%
Rörelsekapital/omsättning 4,49% 16,02% 24,80% -26,35% 69,34% 50,29% 53,19% 25,22% 14,68% 30,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,66% 89,03% 84,56% 76,93% 65,36% 69,76% 81,33% 68,99% 68,25% 80,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,19% 132,00% 247,26% 48,96% 291,21% 259,95% 491,62% 198,31% 182,05% 278,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...