Visa allt om Filippa K Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 441 458 586 104 601 550 520 420 526 889 518 099 517 726 509 386 466 005
Övrig omsättning 0 7 064 4 837 12 024 1 209 2 792 0 7 214 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 365 -51 678 15 274 36 455 22 437 40 144 45 078 66 779 69 677 49 004
Resultat efter finansnetto 28 635 -51 221 15 950 37 794 22 775 41 243 42 797 41 555 70 222 45 884
Årets resultat 28 827 -36 439 13 671 31 080 44 497 48 002 45 682 10 082 45 035 27 597
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 873 88 992 90 748 91 664 99 529 102 380 112 828 118 755 119 398 118 501
Omsättningstillgångar 61 731 242 201 282 834 246 997 206 360 190 392 206 384 196 232 187 635 169 472
Tillgångar 80 604 331 194 373 583 338 661 305 889 292 772 319 212 314 987 307 033 287 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 964 173 718 210 157 196 486 190 406 145 909 147 907 127 226 157 144 132 108
Obeskattade reserver 0 12 576 18 113 20 475 20 544 55 920 77 419 94 376 74 682 64 553
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 000 18 000 0 11 667
Kortfristiga skulder 1 640 144 899 145 312 121 700 94 939 90 943 87 886 75 385 75 207 79 644
Skulder och eget kapital 80 604 331 194 373 583 338 661 305 889 292 772 319 212 314 987 307 033 287 973
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 439 2 399 3 258 3 054 2 226 1 796 1 747 2 070 2 900 4 003
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 1 000 551 726
Löner till övriga anställda 60 537 64 782 72 243 71 176 65 612 63 862 58 159 59 919 55 541 53 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 578 29 919 33 780 31 695 29 135 27 909 25 497 17 850 23 370 25 931
Utdelning till aktieägare 60 000 0 0 0 0 0 50 25 000 40 000 20 000
Omsättning 0 448 522 590 941 613 574 521 629 529 681 518 099 524 940 509 386 466 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 107 98 133 129 132 153 134 120 111 142
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 505 4 407 4 663 3 943 3 444 3 866 4 314 4 589 3 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 9 1 020 854 856 768 633 684 729 769 603
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 365 -39 450 28 129 51 200 35 908 54 138 57 189 74 374 74 808 53 965
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -24,68% -2,57% 15,59% -1,23% 1,70% 0,07% 1,64% 9,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -14,97% 4,31% 11,29% 7,74% 14,32% 14,46% 13,45% 24,12% 19,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -11,23% 2,75% 6,36% 4,55% 7,95% 8,91% 8,18% 14,54% 12,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 38,35% 48,70% 50,27% 48,72% 48,48% 50,84% 50,87% 53,10% 53,62%
Rörelsekapital/omsättning - 22,04% 23,46% 20,83% 21,41% 18,87% 22,87% 23,34% 22,07% 19,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,97% 55,41% 60,04% 62,73% 67,49% 64,74% 65,25% 63,76% 70,15% 62,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 764,09% 94,92% 93,34% 97,82% 77,03% 83,66% 150,55% 159,28% 126,11% 104,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!