Visa allt om Fortnox Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 693 723 532 084 374 379 272 250 189 301 129 684 94 997 19 491 8 220
Övrig omsättning 45 676 36 775 27 181 27 174 14 689 15 234 9 935 2 353 4 530
Rörelseresultat (EBIT) 265 416 172 199 102 104 62 693 41 878 24 531 15 642 -2 169 -8 136
Resultat efter finansnetto 262 154 172 093 101 979 62 690 41 837 24 457 15 827 -2 313 -8 645
Årets resultat 205 384 134 943 78 879 48 757 32 554 19 026 12 270 -2 257 -7 696
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 327 265 104 014 89 919 81 063 61 399 48 612 29 021 17 408 15 596
Omsättningstillgångar 604 158 448 387 311 959 242 074 95 144 61 831 43 525 12 747 7 468
Tillgångar 931 423 552 401 401 878 323 138 156 543 110 442 72 546 30 155 23 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 469 257 280 452 165 343 99 079 57 549 36 210 26 205 22 288 18 120
Minoritetsintressen 0 0 0 0 1 157 673 506 848 430
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 131 0 0 0 0 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 306 035 271 949 236 535 224 059 97 836 73 058 45 834 7 019 4 513
Skulder och eget kapital 931 423 552 401 401 878 323 138 156 543 110 442 72 546 30 155 23 064
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 16 302 14 471 12 733 11 998 11 456 3 800 1 471 1 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 116 806 88 697 67 561 46 337 42 148 34 750 8 520 6 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 56 665 43 545 32 962 24 897 19 531 14 326 3 779 3 306
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 739 399 568 859 401 560 299 424 203 990 144 918 104 932 21 844 12 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 335 273 226 203 155 131 100 29 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 071 1 949 1 657 1 341 1 221 990 950 672 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 705 713 666 577 553 556 540 491 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 332 031 204 807 126 833 81 008 52 125 29 523 17 508 -610 -7 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,38% 42,12% 37,51% 43,82% 45,97% 36,51% - 137,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,50% 31,17% 25,41% 19,40% 26,75% 22,22% 21,83% -7,19% -35,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,26% 32,36% 27,28% 23,03% 22,12% 18,93% 16,67% -11,13% -98,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 84,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,97% 33,16% 20,15% 6,62% -1,42% -8,66% -2,43% 29,39% 35,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,38% 50,77% 41,14% 30,66% 36,76% 32,79% 36,12% 73,91% 78,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,41% 164,88% 131,89% 108,04% 97,25% 84,63% 94,96% 181,61% 165,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 611 039 464 187 322 405 232 785 168 826 125 802 95 209 82 591 57 958 42 935
Övrig omsättning 29 827 23 601 19 790 20 329 12 855 14 536 9 795 0 0 245
Rörelseresultat (EBIT) 236 829 157 799 97 834 56 436 41 868 29 206 17 968 11 565 7 618 4 268
Resultat efter finansnetto 238 288 158 063 97 731 56 436 41 827 29 210 18 147 11 858 7 899 4 443
Årets resultat 180 732 117 946 70 829 43 891 32 551 22 736 14 080 9 206 4 677 3 247
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 195 527 156 078 143 330 130 186 76 178 56 895 30 504 10 902 11 879 15 322
Omsättningstillgångar 532 607 355 042 211 346 130 836 73 427 46 689 54 142 41 925 33 761 23 743
Tillgångar 728 134 511 120 354 676 261 023 149 605 103 584 84 645 52 828 45 640 39 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 569 291 730 193 617 135 403 66 287 43 083 27 796 39 766 36 402 31 725
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 271 565 219 390 161 058 125 619 83 318 60 001 56 849 13 061 9 238 7 339
Skulder och eget kapital 728 134 511 120 354 675 261 023 149 605 103 584 84 645 52 828 45 640 39 065
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 16 695 13 327 11 894 11 612 10 920 10 425 3 712 2 721 2 080 1 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 138 677 97 628 73 804 58 804 42 264 40 316 34 166 26 057 18 327 13 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 43 618 46 302 35 244 28 788 22 681 18 382 14 091 10 578 7 713 6 242
Utdelning till aktieägare 45 101 29 893 0 14 905 11 663 9 347 7 594 7 010 5 842 0
Omsättning 640 866 487 788 342 195 253 114 181 681 140 338 105 004 82 591 57 958 43 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 284 229 190 143 143 126 76 76 60 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 152 2 027 1 697 1 628 1 181 998 1 253 1 087 966 1 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 713 658 712 547 547 701 524 475 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 275 193 186 295 119 552 72 517 50 583 33 463 19 835 13 440 9 542 5 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,64% 43,98% 38,50% 37,88% 34,20% 32,13% 15,28% 42,50% 34,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,73% 30,95% 27,59% 21,63% 27,99% 28,21% 21,45% 22,45% 17,34% 11,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,01% 34,07% 30,35% 24,25% 24,80% 23,23% 19,07% 14,36% 13,65% 10,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 87,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,72% 29,22% 15,60% 2,24% -5,86% -10,58% -2,84% 34,95% 42,31% 38,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,70% 57,08% 54,59% 51,87% 44,31% 41,59% 32,84% 75,27% 79,76% 81,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,13% 161,83% 131,22% 104,15% 88,13% 77,81% 72,47% 260,65% 365,46% 323,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!