Visa allt om Borås Metallgjuteri Aktiebolag
Visa allt om Borås Metallgjuteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 588 507 480 838 1 764 1 299 1 566 1 126 719 1 152
Övrig omsättning - 5 62 178 124 - 20 29 547 57
Rörelseresultat (EBIT) 62 14 36 16 13 46 145 103 274 -141
Resultat efter finansnetto 53 4 22 2 2 35 138 89 256 331
Årets resultat 41 3 28 0 1 35 138 89 256 331
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 60 60 34 213 270 119 113 116 156
Omsättningstillgångar 554 594 618 695 854 507 533 533 589 385
Tillgångar 648 654 678 729 1 067 776 652 645 705 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 266 264 235 236 285 350 272 383 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 54 88 164 190 250 218 249 176 228
Kortfristiga skulder 340 334 327 329 641 242 83 124 145 165
Skulder och eget kapital 648 654 678 729 1 067 776 652 645 705 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 5 0 0 6 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 12 70 0 268 381 180 471 129 28 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 26 6 124 158 75 150 60 7 50
Utdelning till aktieägare 150 0 0 50 0 50 100 60 0 0
Omsättning 588 512 542 1 016 1 888 1 299 1 586 1 155 1 266 1 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 3 4 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 588 254 480 279 441 650 1 566 1 126 719 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 152 85 151 156 144 174 813 272 127 247
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 14 36 27 69 109 198 149 321 -112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,98% 5,62% -42,72% -52,49% 35,80% -17,05% 39,08% 56,61% -37,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,57% 2,14% 5,31% 2,19% 1,31% 5,93% 22,39% 16,28% 39,15% 67,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,54% 2,76% 7,50% 1,91% 0,79% 3,54% 9,32% 9,33% 38,39% 31,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,48% 56,21% 60,00% 72,55% 68,93% 56,89% 77,91% 59,33% 31,02% 35,24%
Rörelsekapital/omsättning 36,39% 51,28% 60,62% 43,68% 12,07% 20,40% 28,74% 36,32% 61,75% 19,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,38% 40,67% 38,94% 32,24% 22,12% 36,73% 53,68% 42,17% 54,33% 27,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,18% 25,45% 22,32% 24,92% 44,46% 111,98% 348,19% 171,77% 316,55% 34,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...