Visa allt om Driftia Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 49 564 70 781 69 518 74 525 67 069 71 229 63 821 61 463 57 667 55 206
Övrig omsättning 1 069 1 067 743 955 416 35 387 248 81 270
Rörelseresultat (EBIT) 3 280 2 642 2 310 2 961 434 3 151 3 695 4 055 3 543 2 057
Resultat efter finansnetto 3 283 2 651 2 687 4 575 1 323 4 045 3 736 4 069 3 521 2 018
Årets resultat 1 945 2 067 2 173 3 549 1 006 6 237 3 350 2 479 2 133 1 196
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 412 468 501 356 6 810 6 639 5 328 5 265 5 279
Omsättningstillgångar 14 727 18 589 18 271 18 861 17 745 16 857 15 605 16 717 16 519 12 629
Tillgångar 15 022 19 000 18 739 19 362 18 101 23 667 22 245 22 045 21 784 17 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 768 4 783 6 116 6 943 4 394 9 388 6 152 5 802 5 123 4 490
Obeskattade reserver 810 0 0 0 0 0 4 004 4 581 3 707 3 093
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 350 350 1 050 1 750
Kortfristiga skulder 11 444 14 217 12 623 12 419 13 707 14 279 11 739 11 312 11 904 8 575
Skulder och eget kapital 15 022 19 000 18 739 19 362 18 101 23 667 22 245 22 045 21 784 17 908
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 2 641 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 22 019 21 151 19 215 14 666 15 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 7 950 7 355 6 581 5 648 5 869
Utdelning till aktieägare 0 3 960 3 400 3 000 1 000 6 000 3 000 3 000 1 800 1 500
Omsättning 50 633 71 848 70 261 75 480 67 485 71 264 64 208 61 711 57 748 55 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 65 65 65 65 70 63 65 50 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 718 1 089 1 070 1 147 1 032 1 018 1 013 946 1 153 1 104
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 510 495 481 477 437 455 398 464 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 437 2 832 2 491 3 073 551 3 309 3 821 4 184 3 672 2 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 1,82% -6,72% 11,12% -5,84% 11,61% 3,84% 6,58% 4,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,85% 13,96% 14,36% 23,70% 7,34% 17,10% 16,89% 18,71% 16,57% 11,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,62% 3,75% 3,87% 6,16% 1,98% 5,68% 5,89% 6,71% 6,26% 3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,79% 66,48% 65,38% 60,84% 63,47% 61,76% 65,12% 63,21% 59,90% 57,26%
Rörelsekapital/omsättning 6,62% 6,18% 8,12% 8,64% 6,02% 3,62% 6,06% 8,79% 8,00% 7,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,63% 25,17% 32,64% 35,86% 24,27% 39,67% 41,70% 42,53% 36,06% 37,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,37% 129,70% 142,49% 150,74% 129,46% 118,05% 132,93% 147,78% 138,77% 147,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!