Visa allt om Håbo Energiservice Aktiebolag
Visa allt om Håbo Energiservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 * 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 978 3 451 3 476 3 256 2 662 1 817 2 842 3 616 3 386 3 096
Övrig omsättning - 1 8 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -102 512 687 697 261 -21 - 570 41 137
Resultat efter finansnetto -103 508 689 699 261 -19 - 571 43 136
Årets resultat -4 506 541 510 143 8 - 321 24 78
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 * 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 43 93 136 171 60 73 60 82 26
Omsättningstillgångar 795 1 558 1 665 1 274 951 714 1 569 1 843 667 1 056
Tillgångar 801 1 601 1 759 1 410 1 122 774 1 642 1 902 749 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 908 752 631 375 232 354 683 362 338
Obeskattade reserver 0 100 243 255 255 189 223 189 46 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Kortfristiga skulder 312 593 763 524 440 353 1 066 1 030 341 635
Skulder och eget kapital 801 1 601 1 759 1 410 - 774 1 642 1 902 749 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 *
2011-08
2010-08 *
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 503 570 564 511 457 508 610 560 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 179 161 127 124 80 140 74 72 74
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 294 305 300 272 221 215 235 213 216
Utdelning till aktieägare 0 415 350 420 254 0 0 400 0 0
Omsättning 1 978 3 452 3 484 3 256 2 662 1 817 2 842 3 616 3 386 3 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 659 690 1 159 1 085 666 606 711 1 205 1 129 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 321 202 353 355 232 257 218 322 308 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 553 734 742 304 -3 - 575 56 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,68% -0,72% 6,76% 22,31% 46,51% -36,07% -21,40% 6,79% 9,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,61% 31,98% 39,28% 49,86% 23,62% -2,45% - 30,18% 5,87% 12,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,11% 14,84% 19,88% 21,59% 9,95% -1,05% - 15,87% 1,30% 4,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,93% 57,14% 62,49% 68,83% 61,46% 63,29% - 56,19% 42,59% 49,29%
Rörelsekapital/omsättning 24,42% 27,96% 25,95% 23,03% 19,20% 19,87% 17,70% 22,48% 9,63% 13,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,05% 61,59% 53,53% 58,08% 50,17% 47,97% 31,57% 43,06% 52,75% 33,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,81% 262,73% 218,22% 243,13% 216,14% 202,27% 147,19% 174,37% 181,82% 158,11%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...