Visa allt om Cabseal Aktiebolag
Visa allt om Cabseal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 48 648 41 435 47 284 66 787 53 899 64 604 32 845 27 614 30 323 40 287
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 1 229 -21 6 211 5 163 8 139 1 225 1 850 2 544 3 886
Resultat efter finansnetto 509 1 178 2 6 253 4 686 7 677 661 1 169 2 707 4 169
Årets resultat 364 681 1 503 3 899 3 249 4 805 502 258 1 373 2 152
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 041 21 981 22 722 23 107 23 943 25 188 26 093 18 455 7 225 3 015
Omsättningstillgångar 13 506 11 812 10 632 16 126 15 967 21 956 10 563 11 589 12 259 13 944
Tillgångar 34 546 33 793 33 354 39 233 39 910 47 144 36 656 30 045 19 484 16 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 577 8 213 9 032 11 029 10 131 9 882 5 577 5 575 6 117 7 144
Obeskattade reserver 7 622 7 605 7 323 9 306 8 410 8 183 7 093 7 110 6 584 5 861
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 288 10 814 11 398 11 991 11 612 15 058 14 994 14 180 0 0
Kortfristiga skulder 7 060 7 161 5 601 6 907 9 757 14 022 8 993 3 180 6 783 3 954
Skulder och eget kapital 34 546 33 793 33 354 39 233 39 910 47 144 36 656 30 045 19 484 16 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 1 165 820 1 100 1 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 187 9 783 10 642 11 880 9 281 9 799 5 275 4 366 4 040 4 848
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 4 270 3 574 3 753 3 796 3 027 3 136 2 321 1 872 2 102 2 764
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 3 500 3 000 3 000 500 500 800 2 400
Omsättning 48 648 41 435 47 284 66 787 53 899 64 604 32 845 27 614 30 323 40 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 26 27 32 30 31 19 17 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 737 1 594 1 751 2 087 1 797 2 084 1 729 1 624 1 784 2 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 524 548 500 419 424 464 425 438 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 425 2 330 1 404 7 656 6 646 9 631 2 646 2 140 3 342 4 519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,41% -12,37% -29,20% 23,91% -16,57% 96,69% 18,94% -8,93% -24,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,46% 4,66% 1,18% 17,19% 13,35% 17,73% 5,00% 6,37% 13,90% 24,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,75% 3,80% 0,83% 10,10% 9,89% 12,94% 5,58% 6,93% 8,93% 10,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,74% 48,61% 44,08% 44,13% 43,92% 42,64% 48,07% 47,59% 47,82% 45,90%
Rörelsekapital/omsättning 13,25% 11,22% 10,64% 13,80% 11,52% 12,28% 4,78% 30,45% 18,06% 24,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,04% 41,86% 44,20% 45,59% 40,91% 33,75% 29,48% 35,59% 55,73% 67,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,56% 104,08% 127,75% 160,82% 117,93% 129,42% 77,78% 271,67% 132,54% 278,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...