Visa allt om Svolder Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 68 600 56 200 43 100 38 800 34 600 34 300 41 700 36 500 29 900 32 100
Övrig omsättning 300 200 633 400 719 600 167 000 281 100 254 700 - - 175 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 345 000 664 900 739 700 190 600 296 600 270 100 18 200 -5 900 187 500 -119 700
Resultat efter finansnetto 344 800 664 700 739 500 190 400 297 000 270 200 17 100 -7 300 186 300 -120 700
Årets resultat 344 800 664 700 739 500 190 400 297 000 270 200 17 100 -7 300 186 300 -120 700
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 768 400 2 681 700 1 941 800 1 408 600 1 292 100 990 400 794 300 873 300 1 011 800 800 500
Omsättningstillgångar 357 500 141 000 250 100 69 600 37 400 80 700 33 400 8 100 3 000 5 000
Tillgångar 3 125 900 2 822 700 2 191 900 1 478 200 1 329 500 1 071 100 827 700 881 400 1 014 800 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 115 400 2 812 100 2 182 500 1 475 000 1 313 400 1 043 200 815 300 840 400 898 900 751 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 500 10 600 9 400 3 200 16 100 27 900 12 400 40 900 115 900 54 400
Skulder och eget kapital 3 125 900 2 822 700 2 191 900 1 478 200 1 329 500 1 071 100 827 700 - 1 014 800 805 400
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 *
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - 3 654 3 352 3 188 2 975 4 152 2 944 2 842 2 866 2 605
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 1 313 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 753 3 513 3 222 3 109 4 630 4 019 3 225 2 952 2 956
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 1 624 114 - - -
Sociala kostnader - 5 556 4 732 1 713 4 306 4 318 4 117 3 597 4 065 3 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 368 800 689 600 762 700 205 800 315 700 289 000 41 700 36 500 204 900 32 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 720 11 240 8 620 7 760 6 920 6 860 6 950 7 300 5 980 6 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 3 763 3 600 2 000 2 660 - 1 882 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 345 000 664 900 739 700 190 600 296 700 270 100 18 282 -5 900 187 500 -119 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,06% 30,39% 11,08% 12,14% 0,87% -17,75% 14,25% 22,07% -6,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,04% 23,56% 33,75% 12,89% 22,36% 25,27% 2,21% -0,67% 18,48% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 502,92% 1 183,10% 1 716,24% 491,24% 859,25% 789,21% 43,88% -16,16% 627,09% -372,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 505,83% 232,03% 558,47% 171,13% 61,56% 153,94% 50,36% -89,86% -377,59% -153,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,66% 99,62% 99,57% 99,78% 98,79% 97,40% 98,50% 95,35% 88,58% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 404,76% 1 330,19% 2 660,64% 2 175,00% 232,30% 289,25% 269,35% 19,80% 2,59% 9,19%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 369 000 56 200 43 100 38 800 34 600 34 300 41 700 36 500 29 900 32 100
Övrig omsättning - 633 400 719 600 167 000 281 100 254 600 - - 175 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 345 000 664 700 739 700 190 600 296 600 270 000 18 200 -5 900 187 500 -119 700
Resultat efter finansnetto 345 000 664 700 739 500 190 400 297 000 270 200 17 100 -7 300 186 300 -120 700
Årets resultat 345 000 664 700 739 500 190 400 297 000 270 200 17 100 -7 300 186 300 -120 700
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 768 000 2 681 700 1 941 800 1 408 600 1 293 400 991 700 795 600 873 400 1 011 900 800 600
Omsättningstillgångar 358 000 141 100 250 100 69 600 36 200 79 500 32 200 8 100 3 000 5 000
Tillgångar 3 126 000 2 822 800 2 191 900 1 478 200 1 329 600 1 071 200 827 800 881 500 1 014 900 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 115 000 2 812 100 2 182 500 1 475 000 1 313 400 1 043 200 815 300 840 400 898 900 751 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 000 10 700 9 400 3 200 16 200 28 000 12 500 41 000 116 000 54 500
Skulder och eget kapital 3 126 000 2 822 800 2 191 900 1 478 200 1 329 600 1 071 200 827 800 - 1 014 900 805 500
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 *
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 3 654 3 352 3 188 2 975 4 152 2 944 2 842 2 866 2 605
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 1 313 - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 753 3 513 3 222 3 109 4 630 4 019 3 225 2 952 2 956
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 1 624 114 - - -
Sociala kostnader 0 5 556 3 646 1 861 4 306 4 298 4 117 3 597 4 065 3 163
Utdelning till aktieägare 51 000 41 600 35 200 32 000 28 800 26 880 42 240 42 240 51 200 38 400
Omsättning 369 000 689 600 762 700 205 800 315 700 288 900 41 700 36 500 204 900 32 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 73 800 11 240 8 620 7 760 6 920 6 860 6 950 7 300 5 980 6 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 3 763 3 600 2 000 2 660 - 1 882 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 345 000 664 700 739 700 190 600 296 700 270 000 18 282 -5 900 187 500 -119 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 556,58% 30,39% 11,08% 12,14% 0,87% -17,75% 14,25% 22,07% -6,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,04% 23,55% 33,75% 12,89% 22,36% 25,27% 2,21% -0,67% 18,47% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 93,50% 1 182,74% 1 716,24% 491,24% 859,25% 789,21% 43,88% -16,16% 627,09% -372,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,04% 232,03% 558,47% 171,13% 57,80% 150,15% 47,24% -90,14% -377,93% -154,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,65% 99,62% 99,57% 99,78% 98,78% 97,39% 98,49% 95,34% 88,57% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 254,55% 1 318,69% 2 660,64% 2 175,00% 223,46% 283,93% 257,60% 19,76% 2,59% 9,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...